Zákon o bankách - Plnenie povinností voči Národnej banke Slovenska - Sprievodca praxou

 • Cena kurzu
  295.2€
 • Najbližší termín
  30. 05. 2023
 • Na stiahnutie
  Pozvánka

Zákon o bankách - Plnenie povinností voči Národnej banke Slovenska - Sprievodca praxou

Ciele

Cieľom je zaoberať sa a diskutovať s odborníkmi v odbore na najvypuklejšie témy, ktoré vznikli pri novelizáciách zákona, ich aplikácii a pri overovaní povinností zo zákona.

Účastníci

Seminár je určený najmä zamestnancom bánk, Národnej banky Slovenska, poradenským spoločnostiam, finančným poradcom a sprostredkovateľom, advokátom, audítorom a účtovníkom, ktorí zákon používajú pri výkone svojej profesie.

Obsah

Úvod a predstavenie účastníkov

 •  základná charakteristika vybraných kapitol zákona s povinnosťami voči NBS
 •  cieľová skupina používateľov zákona
 •  postavenie zákona v systéme právnych predpisov a právnych aktov EÚ
 •  diskusia

Stručný prehľaddotknutých častí zákona

 • popis jednotlivých dotknutých častí zákona
 • závažnosť jednotlivých častí zákona
 • diskusia

Nosné povinnosti a ich aplikácia

 •  predchádzajúci súhlas NBS – rozsah a dôvody
 •  oznamovacie povinnosti
 •  vykazovacie povinnosti (reporting)
 •  uverejňovanie informácií a transparentnosť
 •  diskusia

Nosné povinnosti a ich aplikácia - pokračovanie

 •  prieskumy NBS
 •  účelové vyžiadania NBS mimo dohľad NBS
 •  účelové vyžiadania NBS v rámci dohľadu na diaľku
 •  dohľad na mieste
 •  diskusia

Registre

 •  Register účtovných závierok – verejná a neverejná časť (RUZ)
 •  Register bankových úverov a záruk (RBUZ)
 •  Spoločný register bankových informácií (SRBI)
 •  Centrálny register účtov (CRU)
 •  Iné registre a databázy
 •  diskusia

Zhrnutie seminára a záver – voľná diskusia, otázky a komentáre, námety

Lektori

Ing. Stanislav Guniš, odborník na danú problematiku s dlhoročnou skúsenosťou na útvaroch dohľadu nad bankami v Národnej banke Slovenska, aktuálne zástupca účastníka kapitálového trhu SR. Od roku 2000 do 2021 bol zamestnancom a následne manažérom pre oblasť tvorby bankovej a finančnej regulácie, vrátane zákona o bankách na útvare dohľadu nad finančným trhom Národnej banky Slovenska. Špecializoval sa na tvorbu požiadaviek na podnikanie bánk ako aj ostatných účastníkov trhu finančných služieb. Vyštudoval na Fakulte hospodárskej informatiky odbor operačného výskumu a ekonometrie na Ekonomickej univerzite v Bratislave.

Termín

1 deň

Aktuálne termíny

30. 05. 2023 (Pozvánka)

Harmonogram

vyučovanie:                              9.00 h – 16.00 h

Literatúra

Poznámka:

Seminár je súčasťou komplexu 3 seminárov ponúkaných v dňoch 29. – 31. 5. 2023:

 1. 29. 5. 2023 - Zákon o bankách - novinky pre výkon dohľadu Národnej banky Slovenska (z pohľadu významných noviel zákonom č. 340/2020 Z. z. – tzv. CRDV novela – a zákonom č. 209/2021 Z. z. – tzv. IFD novela)
 2. 30. 5. 2023 - Zákon o bankách - plnenie povinností voči Národnej banke Slovenska - sprievodca praxou
 3. 31. 5. 2023 - Zákon o bankách - novinky pre aplikačnú prax bánk so zameraním na riadenie rizík, vnútornú kontrolu, obozretné ukazovatele a evidenciu údajov

Každý seminár je možné absolvovať jednotlivo, obsah každého je nastavený tak, aby výslovne na seba nenadväzovali, avšak v prípade prihlásenia sa na všetky tri semináre, získa účastník neoceniteľný komplexný prehľad.

Zároveň mu v prípade konania všetkých troch seminárov poskytneme zľavu 20%.

 

Technická realizácia:

Seminár bude prebiehať on-line cez platformu MS Teams, ktorá umožňuje vzdialenú komunikáciu a zdieľanie vysielajúcej obrazovky. Ak účastníci nemajú na PC nainštalovaný MS Teams, je možné použiť pripojenie  cez web.

Na pripojenie on-line postačuje štandardný web prehliadač a notebook, tablet alebo PC s reproduktormi/slúchadlami a mikrofónom.

Podrobnejšie informácie ohľadom pripojenia a priebehu školenia poskytneme prihláseným účastníkom pred konaním podujatia.

Cena

246 € bez DPH
295.2 € s DPH

Variabilný symbol

2552


Prihláška na kurz

Termín konania

Účastník kurzu

Fakturačné údaje

Adresa pracoviska

Iné

* Povinné údaje

Uzávierka prihlášok je 7 kalendárnych dní pred termínom konania podujatia.

Vysielajúce organizácie uhradia účastnícky poplatok vrátane prípadného požadovaného ubytovania do termínu uzávierky na číslo účtu 74069/0720, konštantný symbol 0308.
SWIFT: NBSB SK BX
IBAN: SK08 0720 0000 0000 0007 4069

Záväznú prihlášku je možné stornovať 5 dní pred konaním podujatia.

Zastúpenie účastníka je možné.

V prípade nestornovanej záväznej prihlášky si IBV NBS, n.o. vyhradzuje právo vyfakturovať účastnícky poplatok v plnej výške.