Odborné skúšky pre vyšší stupeň

Zákon č. 186/2009 Z.z. stanovil  požiadavky na odbornú spôsobilosť finančných sprostredkovateľov a finančných poradcov, ktorí sa v záujme zvýšenia profesionality podnikania a ochrany záujmov spotrebiteľov na finančnom trhu musia podrobiť odborným skúškam a zapojiť sa do trvalého odborného vzdelávania. 

Inštitút bankového vzdelávania NBS, n. o. organizuje na základe poverenia Národnej banky Slovenska odborné skúšky pre finančných sprostredkovateľov a finančných poradcov pre vyšší stupeň odbornej spôsobilosti v nasledovných sektoroch:

  1. sektor poistenia alebo zaistenia
  2. sektor kapitálového trhu
  3. sektor doplnkového dôchodkového sporenia
  4. sektor prijímania vkladov
  5. sektor poskytovania úverov, úverov na bývanie a spotrebiteľských úverov
  6. sektor starobného dôchodkového sporenia

Čas na vypracovanie testu pre jeden sektor sa mení od 1. 6. 2020 zo 40 minút na 25 minút.

Miesto konania: 

Inštitút bankového vzdelávania NBS, n. o., Ulica Imricha Karvaša 6851/1, 811 07 Bratislava, 5. poschodie, miestnosť č. 065.

V prípade konania skúšky dištančnou formou: www.ibv-nbs.sk.

Spôsob prihlásenia sa na skúšku:

Na odbornú skúšku sa uchádzač prihlasuje na vybraný termín on-line prihláškou. Po jej vyplnení bude účastníkovi na jeho e-mail odoslaná pozvánka na skúšku s potrebnými inštrukciami (miesto a čas konania skúšky, výška poplatku za vykonanie skúšky, účet na zaplatenie poplatku za skúšku, link a heslo potrebné pre vstup do demo verzie testov, ako aj ďalšie potrebné údaje k vykonaniu skúšky). Skúšky prebiehajú elektronicky.

Poplatok za skúšku:

Poplatok za odbornú skúšku je stanovený Národnou bankou Slovenska na 30 EUR za každý sektor.

Poplatok za vykonanie odbornej skúšky je možné uhradiť prevodom finančných prostriedkov z bankového účtu alebo vkladom na účet IBV NBS, n.o., vedený v Národnej banke Slovenska alebo poštovou poukážkou na účet:

  • IBAN: SK08 0720 0000 0000 0007 4069
  • SWIFT: NBSB SKBX
  • Variabilný symbol: rodné číslo (bez lomky)
  • Konštantný symbol: 0558 

Poplatok musí byť pripísaný na účet IBV NBS, n. o. najneskôr v deň pred konaním odbornej skúšky.

Oznámenie o výsledku skúšky:

Úspešným uchádzačom vydá IBV NBS, n. o. Osvedčenie o úspešnom absolvovaní Odborných skúšok v zmysle skúšobného poriadku. Oznámenie o úspešnom vykonaní/nevykonaní Odborných skúšok obdržia absolventi elektronicky po vykonaní skúšky.

Akákoľvek následná zmena, resp. oprava, vyhotovenie duplikátu v prípade straty už vydaného Osvedčenia je spoplatnená administratívnym poplatkom 10 EUR + DPH/Osvedčenie. 

Neúčasť na skúške, odhlásenie zo skúšky a prehlásenie sa na iný termín skúšky:

Po odhlásení účastníka zo skúšky (minimálne dva dni pred termínom jej konania), bude poplatok za vykonanie skúšky vrátený tej osobe, ktorá ho uhradila.

Ak sa uchádzač nedostaví a neodhlási sa z termínu skúšky, na ktorý bol prihlásený (minimálne dva dni pred termínom jej konania) alebo sa neprihlási na iný termín odbornej skúšky, hľadí sa na uchádzača akoby skúšku vykonal neúspešne a uhradený poplatok za skúšku sa takémuto uchádzačovi nevracia.

Podrobné podmienky prihlásenia a priebehu odbornej skúšky upravuje skúšobný poriadok zverejnený na  https://regfap.nbs.sk/static/Skusobny_poriadok_2020.pdf

Konanie odbornej skúšky dištančnou formou:

Odbornú skúšku vykonáva účastník elektronickým spôsobom prostredníctvom osobného počítača alebo notebooku mimo spoločnej testovacej miestnosti.

Nevyhnutnou podmienkou pre realizáciu skúšky je kvalitné a stabilné pripojenie na internet.

Účastník skúšky musí mať zároveň k dispozícii 2 funkčné kamery a mikrofón.

Účastník skúšky  je povinný sprístupniť organizátorovi skúšky svoj osobný počítač v rozsahu prístupu na pracovnú plochu alebo do zoznamu aktivít prebiehajúcich na tomto počítači, ktorý umožňuje skúšobnej komisii identifikovať akúkoľvek aktivitu, ktorú skúšaný vykonáva na osobnom počítači počas konania odbornej skúšky. Druhá, externá kamera zároveň sníma aktivitu účastníka počas skúšky (miestnosť, prípadne účastníka z iného uhla).

Podrobnejšie informácie budú zaslané prihlásenému účastníkovi v osobitnej e-mailovej správe.