Odborné skúšky

Podmienky konania odborných skúšok od 26.5.2020

Dovoľujeme si Vám oznámiť, že s účinnosťou od 26.5.2020 IBV NBS opätovne organizuje odborné skúšky pre finančných sprostredkovateľov prezenčnou metódou za týchto podmienok:

  • Každý účastník skúšky musí mať vlastné ochranné rúško, vlastné písacie potreby.
  • IBV zabezpečí dezinfekciu rúk, papierové obrúsky a ostatné hygienické opatrenia.
  • Každý účastník je povinný strpieť pri vstupe do budovy meranie teploty.
  • Bez zaplateného poplatku nie je možné zúčastniť sa skúšky. Platby za skúšky musia byť pripísané na účet IBV NBS najneskôr deň pred konaním skúšky. Hotovostné platby IBV NBS neprijíma.      
Kontaktná osoba: Ing. Monika Kovácsová, t. č. +421 905 436 719, e-mail: mario.golias@ibv-nbs.sk

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Finančné sprostredkovanie a finančné poradenstvo upravuje zákon č. 186/2009 Z. z. o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 186/2009 Z. z."), ktorý reguluje vykonávanie finančného sprostredkovania a finančného poradenstva v nasledujúcich sektoroch:

  • poistenie alebo zaistenie
  • kapitálový trh
  • prijímanie vkladov
  • poskytovanie úverov, úverov na bývanie a spotrebiteľských úverov
  • doplnkové dôchodkové sporenie
  • starobné dôchodkové sporenie

Finanční sprostredkovatelia a poradcovia sa v záujme zvýšenia svojej profesionality musia podrobiť odborným skúškam a zapojiť sa do trvalého vzdelávania v oblasti finančného trhu. Zákon ukladá finančným sprostredkovateľom a poradcom absolvovať odborné skúšky každé štyri roky a osobitné finančné vzdelávanie každý rok. 

NBS dňa 23. augusta 2010 poverila Inštitút bankového vzdelávania NBS, n.o. zabezpečovaním odborných skúšok finančných sprostredkovateľov a finančných poradcov pre stredný a vyšší stupeň odbornej spôsobilosti prezenčnou formou s využitím elektronického systému. 

Informácii o odborných skúškach nájdete na našej stránke, ako aj v opatrení NBS č. 5/2018 http://www.nbs.sk/_img/Documents/_Legislativa/_Vestnik/OPAT5-2018.pdf, v opatrení NBS č. 1/2020 http://www.nbs.sk/_img/Documents/_Legislativa/_Vestnik/OPAT_1_2020.pdf  a v skúšobnom poriadku: https://regfap.nbs.sk/static/Skusobny_poriadok_2020.pdf

Skúšky prebiehajú elektronicky. Cena za odbornú skúšku je stanovená Národnou bankou Slovenska na 30 EUR za každý sektor.

Termíny skúšok: