Správna rada

Inštitút bankového vzdelávania NBS, n.o. (IBV NBS, n.o.) bol založený zakladacou listinou dňa 16. októbra 2008, vyhotovenou podľa § 5 až 7 zákona č. 213/1997 Z.z. o neziskových organizáciách poskytujúcich všeobecne prospešné služby v znení neskorších predpisov. Jediným zakladateľom je Národná banka Slovenska, v zastúpení jej štatutárnym zástupcom. 

IBV NBS, n.o. bol zaregistrovaný ako nezisková organizácia dňa 28. októbra 2008 Obvodným úradom Bratislava do registra neziskových organizácií poskytujúcich všeobecne prospešné služby pod registračným číslom OVVS-30057/263/2008-NO. 

V súčasnosti pôsobí Správna rada v nasledovnom zložení: 

Predseda: Ing. Marek Repa
člen: PaedDr. Boris Bošanský, PhD.
člen: Mgr. Roman Fusek
člen: Ing. Jozef Zelenák
člen: JUDr. Ján Kuric