IFRS 9 Finančné nástroje

IFRS 9 Finančné nástroje

Ciele

Cieľom seminára je získať prehľad o hlavných témach štandardu IFRS 9 Finančné nástroje, s dôrazom na portfóliá finančných aktív a záväzkov, riadenie rizika, deriváty a zaisťovacie účtovníctvo.

Významnou témou seminára je taktiež Expected Credit Loss (ECL) - Model pre tvorbu opravných položiek k pohľadávkam oceňovaným metódou efektívnej úrokovej miery, napr. k portfóliám poskytnutých úverov, hypoték, leasingov, pohľadávok z kreditných kariet a k portfóliám nakúpených dlhopisov.

Účastníci

Seminár je určený metodikom účtovníctva a všetkým zamestnancom, ktorí sa zaoberajú účtovaním a oceňovaním finančného majetku a finančných záväzkov a ktorých práca si vyžaduje ovládať predmetnú problematiku.

Obsah

 • Portfóliá finančných aktív a záväzkov
  • tvorba portfólií finančných aktív, cash-flow-test a business-model-test
  • model pre dlhové nástroje a pre akcie
  • oceňovanie reálnou hodnotou, koncept Basic Lending Agreement, vložené deriváty do finančných aktív
  • finančné záväzky, reálna hodnota, ocenenie vlastného kreditného rizika, vložené deriváty, deriváty na vlastný kapitál emitenta
 • Deriváty, riadenie rizika a zaisťovacie účtovníctvo
  • zaisťovacie vzťahy s derivátovým a nederivátovým zaisťovacím nástrojom, prirodzené zaistenie
  • metóda zaistenia cash flow, metóda zaistenia fair value, metóda zaistenia čistej cudzomenovej investície
  • formulácia a dokumentácia zaisťovacích vzťahov, metóda teoretického derivátu, testy efektivity, neperfektné zaistenie
 • Príklady
 • Opravné položky k EIR aktívam – Expected Credit Loss Model
  • modelovanie kreditného rizika
  • vykazovanie opravných položiek na báze 12-mesačného a celoživotného Expected Credit Loss, pohľadávky v tzv. Stage 1, 2, 3
  • definícia defaultu; modelovanie Probability of Default, Exposure at Default, Loss Given Default
  • príklady na rôznych typoch portfólií (korporátne úvery, pohľadávky z kreditných kariet, hypotéky, leasingy, nakúpené dlhopisy a pod.)

Lektori

skúsený odborník v danej oblasti

Termín

1 deň