Finančné nástroje podľa IFRS v praxi

Finančné nástroje podľa IFRS v praxi

Ciele

Vysvetliť účtovanie a vykazovanie finančných nástrojov podľa štandardov IFRS.

Účastníci

Metodici účtovníctva, zamestnanci učtární, útvarov výkazníctva, group-reportingu, back-office, interného auditu a kontroly, riadenia rizík, t. j. zamestnanci zabezpečujúci účtovanie podľa IFRS a zodpovedajúci za prípravu a zostavenie účtovnej závierky podľa IFRS, ako aj ďalší zamestnanci bánk a finančných inštitúcií, ktorých práca si vyžaduje ovládať predmetnú problematiku.

Obsah

  • IAS 7  – Výkazy peňažných tokov
  • IAS 32 – Finančné nástroje: Prezentácia
  • IAS 39 – Finančné nástroje: Vykazovanie a oceňovanie
  • IFRS 7 – Finančné nástroje: Zverejňovanie
  • IFRS 9 – Finančné nástroje
  • IFRS 13 – Oceňovanie reálnou hodnotou

Lektori

renomovaní odborníci v oblasti medzinárodných štandardov finančného výkazníctva

Termín

1 deň