Zákon o bankách - Novinky pre výkon dohľadu Národnej banky Slovenska

Zákon o bankách - Novinky pre výkon dohľadu Národnej banky Slovenska

z pohľadu významných noviel zákonom č. 340/2020 Z. z. – tzv. CRDV novela – a zákonom č. 209/2021 Z. z. – tzv. IFD novela

Ciele

Oboznámiť účastníkov s aplikáciou vybraných ustanovení zákona v praxi, jeho silnými a slabými stránkami, vývojom v čase a dôvodmi jeho pozmeňovania v čase so zameraním sa na poskytnutie hodnotných informácií získaných dlhoročnou praxou.

Účastníci

Seminár je určený najmä zamestnancom bánk, Národnej banky Slovenska, poradenským spoločnostiam, finančným poradcom a sprostredkovateľom, advokátom, audítorom a účtovníkom, ktorí zákon používajú pri výkone svojej profesie.

Obsah seminára

Úvod a predstavenie účastníkov

 • základná charakteristika vybraných novelizovaných kapitol zákona
 • cieľová skupina používateľov zákona
 • postavenie zákona v systéme právnych predpisov a právnych aktov EÚ
 • diskusia

Stručný prehľad novelizovaných častí zákona podľa CRDV a IFR

 • popis jednotlivých dotknutých častí zákona
 • závažnosť jednotlivých častí zákona
 • diskusia

Nosné témy podľa CRDV a ich premietnutie

 •  nové nástroje dohľadu NBS
 •  činnosť holdingových spoločností
 •  nové opatrenia na nápravu
 •  novelizácia zásad odmeňovania
 •  vlastné zdroje
 •  úrokové riziko
 •  kapitálové vankúše
 •  dohľad na konsolidovanom základe
 •  opatrenia na nápravu - novelizácia
 •  diskusia

Nosné témy podľa IFD a ich premietnutie

 •  počiatočný kapitál obchodníka s cennými papiermi
 •  požiadavky na vlastné zdroje obchodníka s cennými papiermi / požiadavky na banky
 •  investičná banka
 •  diskusia

Na čo sa zamerať pri výkone dohľadu NBS

 •  riadenie rizík a kapitál
 •  likvidita a ochrana investorov a spotrebiteľa
 •  kybernetická bezpečnosť a únik informácií
 •  udržateľnosť investícií
 •  diskusia

Zhrnutie seminára a záver – voľná diskusia, otázky a komentáre, námety

Lektori

odborník na danú problematiku

Garant

Ing. Mario Goliaš
 0905 436 719