Zákon o platobných službách a európska legislatíva, dopady na platobné služby

 • Cena kurzu
  288€
 • Najbližší termín
  09. 12. 2021
 • Na stiahnutie
  Pozvánka

Zákon o platobných službách a európska legislatíva, dopady na platobné služby

Ciele

Oboznámiť účastníkov s praktickým uplatňovaním Zákona č. 492/2009 Z. z. o platobných službách, oboznámiť účastníkov so SEPA prostredím v EÚ a SEPA produktoch. Oboznámenie účastníkov s Nariadením EP a R 260/2012, Smernicou 2015/2366 a ďalšej legislatívy a ich dôsledkoch pre bankovú a firemnú sféru.

Účastníci

Zamestnanci bánk, najmä z útvarov platobného styku a back-office, ktorí si potrebujú rozšíriť vedomosti a zručnosti pri aplikácii zákona o platobných službách a súvisiacich predpisoch v praxi. Seminár je vhodný aj pre odborných pracovníkov z iných útvarov so záujmom rozšíriť si vedomosti v uvedenej oblasti.

Obsah seminára

 • Praktické uplatňovanie zákona a opatrení NBS v jednotlivých oblastiach
  • predmet zákona o platobných službách a definície základných pojmov
  • práva a povinnosti pri poskytovaní a používaní platobných služieb
 • Druhy platobných systémov v podmienkach SR – SIPS a TARGET2-SK
 • Európsky platobný styk a štruktúry riadenia v EÚ
 • SEPA
  • čo je SEPA a jej postavenie v EÚ
  • SEPA produkty v EÚ a v SR
 • Nariadenie EP a R 260/2012 a dôsledky pre SR (banky a občania a firmy)
 • Smernica EP a R 2015/2366 o platobných službách – PSD2 a pripravované zmeny
 • Ďalšia legislatíva a jej dopady na fungovanie platobného styku

Lektori

Ing. Julián Tencer - skúsený odborník v oblasti platobného styku

Dĺžka trvania

1 deň

Aktuálne termíny

09. 12. 2021 (Pozvánka)

Garant

Ing. Mario Goliaš
 0905 436 719
 

Harmonogram

vyučovanie:             9.00 h – 16.00 h

Literatúra

Technická realizácia:

Workshop bude prebiehať on-line cez platformy Microsoft Teams, Zoom alebo Skype, ktoré umožňujú vzdialenú komunikáciu a zdieľanie vysielajúcej obrazovky. Ak účastníci nemajú na PC nainštalovaný MS Teams, Zoom alebo Skype, je možné použiť pripojenie  cez web.

Na pripojenie on-line postačuje štandardný web prehliadač a notebook, tablet alebo PC s reproduktormi/slúchadlami a mikrofónom.

Podrobnejšie informácie ohľadom pripojenia a priebehu školenia poskytneme prihláseným účastníkom pred konaním kurzu.

Cena

240 € bez DPH
288 € s DPH

Variabilný symbol

2283


Prihláška na kurz

Termín konania

Účastník kurzu

Fakturačné údaje

Adresa pracoviska

Iné

* Povinné údaje

Uzávierka prihlášok je 7 kalendárnych dní pred termínom konania podujatia.

Vysielajúce organizácie uhradia účastnícky poplatok vrátane prípadného požadovaného ubytovania do termínu uzávierky na číslo účtu 74069/0720, konštantný symbol 0308.
SWIFT: NBSB SK BX
IBAN: SK08 0720 0000 0000 0007 4069

Záväznú prihlášku je možné stornovať 5 dní pred konaním podujatia.

Zastúpenie účastníka je možné.

V prípade nestornovanej záväznej prihlášky si IBV NBS, n.o. vyhradzuje právo vyfakturovať účastnícky poplatok v plnej výške.