API bankovníctvo a pohľad naň očami komerčnej banky

 • Cena kurzu
  330€
 • Najbližší termín
  29. 09. 2021
 • Na stiahnutie
  Pozvánka

API bankovníctvo a pohľad naň očami komerčnej banky

Ciele

Oboznámiť účastníkov s PSD2 nariadením a EBA štandardmi a ich existujúcimi implementáciami (Berlin Group Standard / British Standard, ...)

Pohľad na slovenský API štandard a jeho možnú implementáciu v praxi. Ukázať možné využitie v budúcnosti. Príklady vhodných technologických realizácií daných štandardov (technológia microservices, enterprise service bus /ESB/...)

Účastníci

Zamestnanci bánk,  IT analytici, architekti  a  produktoví manažéri z oblasti retail a corporate, ktorí si potrebujú rozšíriť vedomosti a zručnosti v PSD 2 nariadení, v súčinnosti s EBA štandardmi, s výhľadom na ďalšie možne technické funkcionality. Seminár je vhodný aj pre odborných pracovníkov z iných útvarov so záujmom rozšíriť si vedomosti v uvedenej oblasti.

Obsah seminára

 • Vysvetlenie čo je PSD2
 • Legislatíva EBA guidelines
  • základný prehľad
  • technické náležitosti
 • Praktické ukážky možného použitia
  • PISP/AISP služby pre základné typy služieb
  •  prístupy tretích strán
 • Prehľad možných OPEN API štandardov
  • Berlin Group Standard ...
  • ďalšie možne produkty využívajúce OPEN API
 • Súčasný stav legislatívy a otvorené otázky do budúcna

Lektori

Martin Špaček, certifikovaný konzultant v danej oblasti s  praktickými skúsenosťami s implementáciou v bankovom sektore, v privátnej sfére a v štátnych inštitúciách.

Dĺžka trvania

1 deň

Aktuálne termíny

29. 09. 2021 (Pozvánka)

Garant

Ing. Mario Goliaš
 0905 436 719
 

Harmonogram

prezentácia:                     8.45 h – 9.00 h
otvorenie seminára:        9.00 h
vyučovanie:                      9.00 h – 16.00 h

Cena

275 € bez DPH
330 € s DPH

Variabilný symbol

2226


Prihláška na kurz

Termín konania

Účastník kurzu

Fakturačné údaje

Adresa pracoviska

Iné

* Povinné údaje

Uzávierka prihlášok je 7 kalendárnych dní pred termínom konania podujatia.

Vysielajúce organizácie uhradia účastnícky poplatok vrátane prípadného požadovaného ubytovania do termínu uzávierky na číslo účtu 74069/0720, konštantný symbol 0308.
SWIFT: NBSB SK BX
IBAN: SK08 0720 0000 0000 0007 4069

Záväznú prihlášku je možné stornovať 5 dní pred konaním podujatia.

Zastúpenie účastníka je možné.

V prípade nestornovanej záväznej prihlášky si IBV NBS, n.o. vyhradzuje právo vyfakturovať účastnícky poplatok v plnej výške.