Európska regulácia a súvisiace pravidlá v oblasti platobného styku - PSD2

Európska regulácia a súvisiace pravidlá v oblasti platobného styku - PSD2

Ciele

Oboznámiť účastníkov so základnou legislatívou v oblasti platobných služieb v rámci EÚ a EHP (PSD2) a súvisiacou reguláciou a pravidlami.

Účastníci

Zamestnanci bánk, najmä z útvarov platobného styku a spracovania kartových transakcií a compliance (legislatíva), ktorí si potrebujú rozšíriť vedomosti a zručnosti pri aplikácii novej regulácie v EÚ a s tým súvisiacimi predpismi. Seminár je vhodný aj pre odborných pracovníkov z iných útvarov so záujmom rozšíriť si vedomosti v uvedenej oblasti.

Obsah seminára

 • Implementácia PSD2 v rámci spoločenstva a v SR
  • Smernica (EU) 2015/2366 o platobných službách na vnútornom trhu (PSD2) – základné fakty
  • Hlavné zmeny oproti PSD1
  • Nové služby a noví poskytovatelia platobných služieb
  • Aktuálny stav 14 mesiacov po účinnosti smernice
  • Súvisiaca regulácia
   • delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2018/389 z 27.11.2017 – RTS
   • pravidlá k reportovaniu závažných incidentov
   • pravidlá reportovaniu podvodov

Lektori

skúsený odborník v oblasti platobného styku

Garant

Ing. Mario Goliaš
 0905 436 719