Úvod do forenznej analýzy

Úvod do forenznej analýzy

Ciele

Oboznámiť účastníkov so základnými informáciami, o úlohe a prínosoch forenznej analýzy z pohľadu ISO/IEC 27002:2005, kto ju môže vykonávať, aký je jej prínos v procese šetrenia bezpečnostných incidentov. Kedy je vhodné forenznú analýzu urobiť, aké sú prístupy k jej prevedeniu ako aj prínosy pre banky a finančné inštitúcie. 

Účastníci

Vrcholoví a bezpečnostní manažment bánk a finančných organizácií, interní audítori, vedúci útvarov interného auditu, zamestnanci správy informačných systémov, a skupiny špecialistov technických analýz a ďalší zamestnanci, ktorí si potrebujú rozšíriť vedomosti z danej problematiky. 

Obsah seminára

 • základné princípy forenznej práce
 • miesto forenznej analýzy IS/IT z pohľadu ISO/IEC 27002:2005
 • miesto forenznej analýzy IS/IT v procese reakcií na bezpečnostné incidenty
 • účel prevedenia forenznej analýzy IS/IT
 • základná metodika forenznej analýzy IS/IT
 • príprava
 • zber informácií a vyhodnotenie
 • formulácia záverov
 • prínos forenznej analýzy IS/IT
 • nároky a požiadavky na zamestnancov a techniku
 • právne aspekty prevedenia forenznej analýzy IS/IT

Lektori

špecialista z danej problematiky z Českej republiky 

Garant

Ing. Monika Kovácsová
 0915 720 043