Nové výzvy v riadení útvaru interného auditu

Nové výzvy v riadení útvaru interného auditu

Ciele

Poskytnúť účastníkom súbor poznatkov potrebných pre kvalifikované vykonávanie práce v oblasti:

 • plánovania a riadenia útvaru interného auditu v plnom rozsahu,
 • identifikácie a hodnotenia rizík,
 • oboznámenia sa s mapovaním, dokumentáciou a hodnotením kľúčových interných kontrol,
 • potrebných techník pre predbežné posúdenie čo a ako auditovať,
 • metód riadenia ľudských zdrojov, motivácie a riešenia problémov,
 • komunikácie plánov a výsledkov útvaru interného auditu vedeniu spoločnosti.

Účastníci

Seminár je určený manažérom a vedúcim zamestnancom útvarov interného auditu, interným audítorom, ako aj ďalším zamestnancom, ktorí si potrebujú rozšíriť poznatky z tejto problematiky. 

Obsah seminára

 • štandardy pre interný audit
  • etický kódex interného audítora
  • medzinárodné štandardy interného audítora
  • profesijné štandardy pre riadenie útvaru interného auditu
 • spolupráca a externé vzťahy útvaru interného auditu
  • outsourcing vs. co-sourcing
  • pracovné vzťahy a leasing zamestnancov
  • praktické skúsenosti z rôznych typov spolupráce
 • vedenie útvaru interného auditu – interné vzťahy
  • profesijný rozvoj útvaru
  • mentoring a coaching
  • nábor, riešenie problémov a hodnotenie audítorov
 • plánovanie interného auditu
  • tvorba ročného plánu auditu
  • plánovanie audítorov na projekty
  • nastavenie cieľov na hodnotenie
 • riadenie výkonnosti projektov interného auditu
  • time management
  • riešenie konfliktov
  • riešenie súbežných projektov auditu
 • interné kontroly
  • zodpovednosť manažmentu vs. interného auditu za interné kontroly
  • nástroje mapovania, dokumentácie a hodnotenia interných kontrol
  • diskusia na tému interné kontroly a celofiremný systém riadenia rizík
 • marketing interného auditu
  • plánovanie a realizácia zhodnotenia uskutočneného auditu
  • pridaná hodnota pre organizáciu vyplývajúca z auditu
  • tvorba plánu a zavedenie uceleného konceptu riadenia interného auditu
 • prípadové štúdie a praktické príklady

Lektori

Bc. Daniel Heidler MBA, ACCA, CIA, poradca Business Continuity, s.r.o., Česká republika 

Lektor je konateľom spoločnosti Business Continuity, v ktorej vedie poradenskú sekciu. Má viac ako päťročné skúsenosti s vedením strategických projektov pre FOXCONN v Európe, kde ďalej viedol oddelenie kontrolingu a business finance. Predtým bol tri roky riaditeľom oddelenia riadenia podnikateľských rizík v spoločnosti Ernst & Young. V minulosti pracoval ako vedúci oddelenia interného auditu a risk manažmentu v spoločnosti Bass plc., pre Pražské pivovary. V rokoch 1996 až 1998 pracoval na oddelení auditu spoločnosti Arthur Andersen. 

Garant

Ing. Monika Kovácsová
 0915 720 043