Základné deriváty finančného trhu – oceňovanie a účtovanie

 • Cena kurzu
  433.2€
 • Najbližší termín
  20. - 23. 05. 2019
 • Na stiahnutie
  Pozvánka

Základné deriváty finančného trhu – oceňovanie a účtovanie

Ciele

Prakticky naučiť účastníkov oceňovať a preceňovať uvedené základné deriváty finančného trhu, ako aj účtovať tieto deriváty v súlade s aktuálnym znením opatrení Ministerstva financií SR a Národnej banky Slovenska.

Účastníci

Zamestnanci bánk a ďalších finančných inštitúcií, ktorí sa v praxi zaoberajú oceňovaním, preceňovaním a účtovaním derivátov finančného trhu, akými sú forwardy, futures, swapy a opcie. Predpokladajú sa vstupné vedomosti z matematiky na úrovni ekonomickej univerzity, ovládanie práce s tabuľkovým procesorom MS EXCEL a základov účtovníctva. 

Obsah seminára

 • oceňovanie a preceňovanie:
  • forwardov, futures a swapov (na úrokovú mieru, menu a iné finančné aktíva)
  • opcií (na úrokovú mieru, menu a iné finančné aktíva)
 • účtovanie týchto základných derivátov finančného trhu

Lektori

Ing. Boris Šturc, CSc., odborník v oblasti obchodovania s cennými papiermi
Ing. Eleonóra Ikono Vajdová, odborníčka v oblasti účtovania cenných papierov

Dĺžka trvania

3,5 dňa (od 9:00 do 16:00 hod.) 

Aktuálne termíny

20. - 23. 05. 2019 (Pozvánka)

Garant

Ing. Mario Goliaš
 02/5787 3541
 

Harmonogram

prezentácia:                     20. 5. 2019           8.45 h – 9.00 h
otvorenie seminára:        20. 5. 2019           9.00 h
vyučovanie denne:                                         9.00 h – 16.00 h
ukončenie seminára:      23. 5. 2019        12.00 h

Cena

361 € bez DPH
433.2 € s DPH

Variabilný symbol

1866


Prihláška na kurz

Termín konania

Účastník kurzu

Fakturačné údaje

Adresa pracoviska

Iné

* Povinné údaje

Uzávierka prihlášok je 7 kalendárnych dní pred termínom konania podujatia.

Vysielajúce organizácie uhradia účastnícky poplatok vrátane prípadného požadovaného ubytovania do termínu uzávierky na číslo účtu 74069/0720, konštantný symbol 0308.
SWIFT: NBSB SK BX
IBAN: SK08 0720 0000 0000 0007 4069

Záväznú prihlášku je možné stornovať 5 dní pred konaním podujatia.

Zastúpenie účastníka je možné.

V prípade nestornovanej záväznej prihlášky si IBV NBS, n.o. vyhradzuje právo vyfakturovať účastnícky poplatok v plnej výške.