ONLINE WORKSHOP OPCIE

 • Cena kurzu
  314.4€
 • Najbližší termín
  26. 05. 2020
 • Na stiahnutie
  Pozvánka

ONLINE WORKSHOP OPCIE

Ciele

Opcie sú nelineárne deriváty finančného trhu. Trh s opciami predstavuje obchodovanie s implicitnou volatilitou, resp. s pravdepodobnosťou určitého vývoja podkladového aktíva. Opčné riziká sú komplexné a merajú sa pomocou "gréckych" rizikových faktorov.

Účastníci

Workshop je určený treasury a corporate treasury expertom, profesionálom so záujmom porozumieť nelineárnym derivátom finančných trhov, produktovým manažérom a projektovým manažérom pre oblasť treasury, ako aj bankovým odborníkom a expertom z iných súvisiacich oddelení (audit, risk management, back-office, compliance atď.)

Obsah seminára

 • Opcie - nelineárne produkty finančného trhu, terminológia a konvencie opčného trhu
 • Oceňovanie opcií, Black-Scholesov vzorec, princípy obchodovania s implicitnou volatilitou
 • Typy opcií:
  • Call a Put
  • Payer a Receiver
  • americké, európske, bermudské
  • Tvorba ceny opcie, vnútorná a časová hodnota opcie
 • Stav (speňažiteľnosť) opcie počas životnosti: ATM, ITM, OTM
 • Rizikové profily opcií pri splatnosti
 • Opčné stratégie: Bull/Bear spread, Zero-cost, Straddle, Strangle, Butterfly, Condor
 • Rizikové faktory opcií (delta, gamma, kappa, theta, rho, vanna, vomma, charm a ďalšie)
 • Nelinearita opcií pred splatnosťou, závislosť implicitnej volatility od hodnoty podkladového aktíva (vola skew)
 • Gamma trading
 • Exotické opcie: digitálne, bariérové, ázijské 
 • Príklady a prípadové štúdie z praxe, výpočty a vysvetlenia v exceli 

Lektori

Ing. Martin Macko, partner Bearning, s.r.o.

 • lektor s dlhoročnými skúsenosťami v oblasti riadenia banky a riadenia aktív a pasív, treasury a finančných trhov, riadenia trhových rizík, bankovej regulácie

Dĺžka trvania

1 deň

Aktuálne termíny

26. 05. 2020 (Pozvánka)

Garant

Ing. Mario Goliaš
 0905 436 719
 

Harmonogram

vyučovanie:                      9.00 h – 17.00 h

Literatúra

Technická realizácia

Seminár bude prebiehať on-line cez platformy MS Teams, Zoom alebo Skype, ktoré umožňujú vzdialenú komunikáciu a zdieľanie vysielajúcej obrazovky. Ak účastníci nemajú na PC nainštalovaný MS Teams, Zoom alebo Skype, je možné použiť pripojenie  cez web.

Na pripojenie on-line postačuje štandardný web prehliadač a notebook, tablet alebo PC s reproduktormi/slúchadlami a mikrofónom.

Podrobnejšie informácie ohľadom pripojenia a priebehu školenia poskytneme prihláseným účastníkom pred konaním kurzu.

Cena

262 € bez DPH
314.4 € s DPH

Variabilný symbol

2003


Prihláška na kurz

Termín konania

Účastník kurzu

Fakturačné údaje

Adresa pracoviska

Iné

* Povinné údaje

Uzávierka prihlášok je 7 kalendárnych dní pred termínom konania podujatia.

Vysielajúce organizácie uhradia účastnícky poplatok vrátane prípadného požadovaného ubytovania do termínu uzávierky na číslo účtu 74069/0720, konštantný symbol 0308.
SWIFT: NBSB SK BX
IBAN: SK08 0720 0000 0000 0007 4069

Záväznú prihlášku je možné stornovať 5 dní pred konaním podujatia.

Zastúpenie účastníka je možné.

V prípade nestornovanej záväznej prihlášky si IBV NBS, n.o. vyhradzuje právo vyfakturovať účastnícky poplatok v plnej výške.