ONLINE Privátne bankovníctvo

ONLINE Privátne bankovníctvo

Ciele

Workshop Privátne bankovníctvo je zameraný na oboznámenie sa s produktmi privátneho bankovníctva a na základy finančnej matematiky, ako aj na identifikáciu rizika pri využívaní produktov finančného trhu pri obchodovaní s klientmi banky. Je prioritne určený privátnym bankárom a tým, ktorí majú základné alebo čiastočné skúsenosti s produktami finančných trhov.

Účastníci

Workshop je určený Privátnym bankárom a bankárom segmentu „affluent“, produktovým manažérom a Asset manažérom, účastníkom vnútorných vzdelávacích programov z oblasti Private Banking, ako aj bankovým odborníkom a expertom z iných súvisiacich útvarov (audit, risk management, back-office, compliance atď.)

Obsah seminára

  • Úvod do privátneho bankovníctva - segmentácia klientov, typické produkty a ich charakteristika, alternatívne investície a nové trhy (krypto), regulácia MiFID II v privátnom bankovníctve
  • Konvencie a charakteristika finančných trhov (peňažný trh, kapitálový trh, devízový trh, akciový trh a fondy, trh cenných kovov)
  • Základná finančná matematika pre jednotlivé segmenty finančného trhu
  • Úrokové investičné nástroje (krátkodobé investovanie na peňažnom trhu, trh dlhopisov, forwardové obchody na peňažnom a kapitálovom trhu, výnosová krivka a jej používanie, swapové nástroje na kapitálovom trhu)
  • Investovanie na devízových trhoch, nástroje na riadenie menového rizika (forwardové kurzy, devízové swapy, využitie na investovanie, využitie na hedging, vzťah FX k peňažnému a kapitálovému trhu)
  • Akciový kapitálový trh – riadenie portfólia, alfa a beta prístup
  • Komoditné trhy – nástroje, produkty a použitie pre privátne bankovníctvo
  • Meranie a odhad rizík klienta zo základných investičných produktov na finančnom trhu
  • Príklady a prípadové štúdie z praxe
  • Príklady a prípadové štúdie z praxe, výpočty a vysvetlenia v exceli 

Lektori

lektor s dlhoročnými skúsenosťami v oblasti riadenia banky a riadenia aktív a pasív, treasury a finančných trhov, riadenia trhových rizík, bankovej regulácie

Garant

Ing. Mario Goliaš
 0905 436 719