ONLINE Privátne bankovníctvo

 • Cena kurzu
  297.6€
 • Najbližší termín
  25. 06. 2020
 • Na stiahnutie
  Pozvánka

ONLINE Privátne bankovníctvo

Ciele

Workshop Privátne bankovníctvo je zameraný na oboznámenie sa s produktmi privátneho bankovníctva a na základy finančnej matematiky, ako aj na identifikáciu rizika pri využívaní produktov finančného trhu pri obchodovaní s klientmi banky. Je prioritne určený privátnym bankárom a tým, ktorí majú základné alebo čiastočné skúsenosti s produktami finančných trhov.

Účastníci

Workshop je určený Privátnym bankárom a bankárom segmentu „affluent“, produktovým manažérom a Asset manažérom, účastníkom vnútorných vzdelávacích programov z oblasti Private Banking, ako aj bankovým odborníkom a expertom z iných súvisiacich útvarov (audit, risk management, back-office, compliance atď.)

Obsah seminára

 • Úvod do privátneho bankovníctva - segmentácia klientov, typické produkty a ich charakteristika, alternatívne investície a nové trhy (krypto), regulácia MiFID II v privátnom bankovníctve
 • Konvencie a charakteristika finančných trhov (peňažný trh, kapitálový trh, devízový trh, akciový trh a fondy, trh cenných kovov)
 • Základná finančná matematika pre jednotlivé segmenty finančného trhu
 • Úrokové investičné nástroje (krátkodobé investovanie na peňažnom trhu, trh dlhopisov, forwardové obchody na peňažnom a kapitálovom trhu, výnosová krivka a jej používanie, swapové nástroje na kapitálovom trhu)
 • Investovanie na devízových trhoch, nástroje na riadenie menového rizika (forwardové kurzy, devízové swapy, využitie na investovanie, využitie na hedging, vzťah FX k peňažnému a kapitálovému trhu)
 • Akciový kapitálový trh – riadenie portfólia, alfa a beta prístup
 • Komoditné trhy – nástroje, produkty a použitie pre privátne bankovníctvo
 • Meranie a odhad rizík klienta zo základných investičných produktov na finančnom trhu
 • Príklady a prípadové štúdie z praxe
 • Príklady a prípadové štúdie z praxe, výpočty a vysvetlenia v exceli 

Lektori

Ing. Martin Macko, partner Bearning, s.r.o.

 • lektor s dlhoročnými skúsenosťami v oblasti riadenia banky a riadenia aktív a pasív, treasury a finančných trhov, riadenia trhových rizík, bankovej regulácie

Dĺžka trvania

1 deň

Aktuálne termíny

25. 06. 2020 (Pozvánka)

Garant

Ing. Mario Goliaš
 0905 436 719
 

Harmonogram

vyučovanie:                                                    9.00 h – 16.00 h

Literatúra

Technická realizácia:

Seminár bude prebiehať on-line cez platformy Microsoft Teams, Zoom alebo Skype, ktoré umožňujú vzdialenú komunikáciu a zdieľanie vysielajúcej obrazovky. Ak účastníci nemajú na PC nainštalovaný MS Teams, Zoom alebo Skype, je možné použiť pripojenie  cez web.

Na pripojenie on-line postačuje štandardný web prehliadač a notebook, tablet alebo PC s reproduktormi/slúchadlami a mikrofónom.

Podrobnejšie informácie ohľadom pripojenia a priebehu školenia poskytneme prihláseným účastníkom pred konaním kurzu.

Cena

248 € bez DPH
297.6 € s DPH

Variabilný symbol

2008


Prihláška na kurz

Termín konania

Účastník kurzu

Fakturačné údaje

Adresa pracoviska

Iné

* Povinné údaje

Uzávierka prihlášok je 7 kalendárnych dní pred termínom konania podujatia.

Vysielajúce organizácie uhradia účastnícky poplatok vrátane prípadného požadovaného ubytovania do termínu uzávierky na číslo účtu 74069/0720, konštantný symbol 0308.
SWIFT: NBSB SK BX
IBAN: SK08 0720 0000 0000 0007 4069

Záväznú prihlášku je možné stornovať 5 dní pred konaním podujatia.

Zastúpenie účastníka je možné.

V prípade nestornovanej záväznej prihlášky si IBV NBS, n.o. vyhradzuje právo vyfakturovať účastnícky poplatok v plnej výške.