Investovanie a privátne bankovníctvo

 • Cena kurzu
  357.6€
 • Najbližší termín
  19. 04. 2023
 • Na stiahnutie
  Pozvánka

Investovanie a privátne bankovníctvo

Ciele

Workshop o investovaní je zameraný na oboznámenie sa s produktmi a na základy finančnej matematiky, ako aj na identifikáciu rizika pri využívaní produktov finančného trhu pri obchodovaní s klientmi banky. Je prioritne určený pokročilým retailovým bankárom a tým, ktorí majú základné alebo čiastočné skúsenosti s produktami finančných trhov.

Účastníci

Retailoví bankári segmentu „affluent“, privátni bankári, produktoví manažéri a asset manažéri, bankoví odborníci a experti z iných súvisiacich útvarov (audit, compliance, risk management, back-office, atď.), ako aj všetci, ktorí majú záujem získať prehľad v danej oblasti.

Obsah seminára

 • Úvod do investovania a základy privátneho bankovníctva - segmentácia klientov, typické produkty a ich charakteristika, alternatívne investície a nové trhy (krypto), prehľad o regulácii MiFID II 
 • Konvencie a charakteristika finančných trhov (peňažný trh, kapitálový trh, devízový trh, akciový trh a fondy, trh cenných kovov)
 • Základná finančná matematika pre jednotlivé segmenty finančného trhu
 • Úrokové investičné nástroje (krátkodobé investovanie na peňažnom trhu, dlhopisy, forwardové obchody na peňažnom a kapitálovom trhu, výnosová krivka a jej používanie)
 • Investovanie na devízových trhoch, nástroje na riadenie menového rizika (forwardové kurzy, devízové swapy, využitie na investovanie, využitie na hedging, vzťah FX k peňažnému a kapitálovému trhu)
 • Akciový kapitálový trh – riadenie portfólia, alfa a beta prístup
 • Komoditné trhy – nástroje, produkty a investičné príležitosti
 • Meranie a odhad rizík klienta zo základných investičných produktov na finančnom trhu
 • Príklady a prípadové štúdie z praxe

Lektori

Ing. Martin Macko, lektor má dlhoročné skúsenosti v oblasti riadenia banky a riadenia aktív a pasív, treasury a finančných trhov, riadenia trhových rizík, bankovej regulácie

Dĺžka trvania

1 deň

Aktuálne termíny

19. 04. 2023 (Pozvánka)

Garant

Ing. Mario Goliaš
 0905 436 719
 

Harmonogram

vyučovanie:                            9.00 h – 16.00 h

Literatúra

Technická realizácia:

Workshop bude prebiehať on-line cez platformu MS Teams, ktorá umožňuje vzdialenú komunikáciu a zdieľanie vysielajúcej obrazovky. Ak účastníci nemajú na PC nainštalovaný MS Teams, je možné použiť pripojenie  cez web.

Na pripojenie on-line postačuje štandardný web prehliadač a notebook, tablet alebo PC s reproduktormi/slúchadlami a mikrofónom.

Podrobnejšie informácie ohľadom pripojenia a priebehu školenia poskytneme prihláseným účastníkom pred konaním kurzu.

Cena

298 € bez DPH
357.6 € s DPH

Variabilný symbol

2523


Prihláška na kurz

Termín konania

Účastník kurzu

Fakturačné údaje

Adresa pracoviska

Iné

* Povinné údaje

Uzávierka prihlášok je 7 kalendárnych dní pred termínom konania podujatia.

Vysielajúce organizácie uhradia účastnícky poplatok vrátane prípadného požadovaného ubytovania do termínu uzávierky na číslo účtu 74069/0720, konštantný symbol 0308.
SWIFT: NBSB SK BX
IBAN: SK08 0720 0000 0000 0007 4069

Záväznú prihlášku je možné stornovať 5 dní pred konaním podujatia.

Zastúpenie účastníka je možné.

V prípade nestornovanej záväznej prihlášky si IBV NBS, n.o. vyhradzuje právo vyfakturovať účastnícky poplatok v plnej výške.