Analýza dlhopisov – oceňovanie a účtovanie

Analýza dlhopisov – oceňovanie a účtovanie

Ciele

Vysvetliť rôzne faktory vplývajúce na cenu dlhopisov, prakticky naučiť účastníkov oceňovať a preceňovať dlhopisy, ako aj účtovať dlhopisy v súlade s aktuálnym znením opatrenia MF SR, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a rámcovej účtovej osnove pre banky, pobočky zahraničných bánk, NBS a ďalšie finančné inštitúcie. 

Účastníci

Zamestnanci bánk a iných finančných inštitúcií, ktorí pracujú s dlhopismi v útvaroch bankových a úverových obchodov a v učtárňach. Predpokladajú sa vstupné vedomosti z matematiky na úrovni ekonomickej univerzity, štandardné ovládanie práce s tabuľkovým procesorom MS EXCEL a základov účtovníctva. 

Obsah seminára

  • Oceňovanie dlhopisov a faktory vplývajúce na ich cenucena dlhopisu v deň emisie

        - cena dlhopisu v deň emisie
        - cena dlhopisu medzi výplatami kupónov
        - stanovenie efektívnej úrokovej miery
        - preceňovanie dlhopisov pomocou efektívnej úrokovej miery
        - oceňovanie dlhopisov s nepravidelným výnosom
        - oceňovanie dlhopisov držaných do splatnosti
        - oceňovanie dlhopisov určených na obchodovanie
        - REPO operácie
        - durácia (priemerná doba splatnosti)
        - konvexita

  • Využitie funkcií programu MS Excel pri oceňovaní a preceňovaní dlhopisov
  • Účtovanie dlhopisov

Lektori

skúsení lektori – odborník v oblasti obchodovania s cennými papiermi a odborník v oblasti účtovania cenných papierov 

Garant

Ing. Mario Goliaš
 0905 436 719