Riadenie projektových rizík

 • Cena kurzu
  590.45€
 • Najbližší termín
  12. - 13. 11. 2014
 • Na stiahnutie
  Pozvánka

Riadenie projektových rizík

Ciele

Seminár je zameraný na poskytnutie návodov na identifikáciu projektových rizík, na rôzne spôsoby a metódy merania projektových rizík a na ich následné riadenie a reporting.

Účastníci

Projektoví manažéri, ktorí majú skúsenosti s riadením projektov a zamestnanci bánk a iných finančných inštitúcií, ktorí pracujú v projektových tímoch a potrebujú si ozrejmiť v danú problematiku.

Obsah seminára

Úvod do problematiky

 •  rozdiel medzi projektom a procesom
 •  cieľ projektu a riziko projektu
 •  ako rozpoznať úspešnosť projektu

Čo je projektové riziko

 •  Pohľad projektového manažéra vs. pohľad majiteľa: nedosiahnutie projektového  cieľa
 • dlhodobé ciele firmy a cieľ projektu
 •  riziko nesúladu dlhodobých cieľov firmy a cieľa projektu
 •  vzťah medzi projektovým riadením a riadením projektových rizík

Všeobecný rámec pre riadenie rizík

 •  zmena prístupu
 •  identifikácia rizika
 •  meranie rizika
 •  ovplyvňovanie (riadenia) rizika
 •  nezávislý audit

Nevyhnutné podmienky pre dobré riadenie projektových rizík

 •  jasné definovanie zodpovedností
 •  motivačná schéma
 • riešenie problémov a vnútorná kultúra firmy

Identifikácia projektových rizík

 • dôvody zlyhania projektu
 • Plánovacia fáza
 • Realizačná fáza
 • metódy identifikácie projektových rizík

Možnosti merania projektových rizík

 •  Čo má byť výstupom merania projektových rizík?
 •  úloha predpovedí a tabuľky časovo rozložených odhadov
 •  Kedy a ako často merať projektové riziká?
 •  Nakladanie s nameranými hodnotami
 •  prehľad metód merania projektových rizík- RCSA, Skórkarta, stresové scenáre

Možnosti ovplyvňovania (riadenia) proejktových rizík

 •  EX-ANTE riadenie projektových rizík
  •  Technicko – organizačné riešenie:
   • preventívne opatrenia
   • krízové plány
  •  Finančné riešenie:
   • Rozloženie-diverzifikácia aktivít
   • Prenos rizika vs. samopoistenie
 •  EX – POST riadenie projektových rizík – alebo čo robiť keď riziko už vznikne
  • Rýchla analýza a odhad dopadu, ak nedôjde k náležitej úprave
  • Preskúmanie krízových plánov z EX-ANTE etapy a posúdenie ich dopadov
  • Formulácia rozhodnutí:
   • Akceptácia nedodržania cieľa/termínu/nákladov projektu a jeho pokračovanie
   • Aktivácia najvhodnejšieho dopredu pripraveného krízového plánu
   • Aktivácia novovytvoreného  krízového plánu a
   • Ukončenie projektu
 •  úloha reportingu

Audit riadenia projektových rizík

 •  overenie metodík a pracovných postupov
 •  overenie procesu sebazdokonalenia
 •  overenie auditnej vzorky realizovaných projektov

„Kuchárka“ riadenia projektových rizík

 • organizačné usporiadanie a pracovné postupy
  • klasifikácia projektov podľa dôležitosti a objemu
  • metodika na riadenie projektov a projektových rizík – formálna x funkčná
  • úloha projektovej kancelárie a projektových manažérov
  • motivačná schéma projektových manažérov
 •  identifikácia projektových rizík: kto, kedy a ako
 •  metodika merania projektových rizík: kto, kedy, ako
 •  výkon merania projektových rizík: kto, kedy, ako
 •  ovplyvňovanie projektových rizík: kto, kedy, ako
 •  spätné testovanie projektových rizík
 •  proces sebazdokonaľovania
 •  „praktický návod, ako pokaziť každý projekt!

Lektori

Ing. Mgr. Václav Novotný,zo spoločnosti Advanced Risk Management, s.r.o. sa viac ako 10 rokov špecializuje na poradenstvo a školenie v oblasti identifikácie, merania a riadenia finančných rizík. Svoju kariéru začal v investičnom oddelení Českej poisťovne, a.s. a je predsedom a zakladateľom združenia  - Risk Management Klub.

Dĺžka trvania

dva dni

Aktuálne termíny

12. - 13. 11. 2014 (Pozvánka)

Garant

Ing. Monika Kovácsová
 0915 720 043
 

Cena

492.04 € bez DPH
590.45 € s DPH

Variabilný symbol

0958

Miesto konania

Inštitút bankového vzdelávania NBS, n.o., Drieňová 31 (budova Doprastavu), Bratislava Prihláška na kurz

Termín konania

Účastník kurzu

Fakturačné údaje

Adresa pracoviska

Iné

* Povinné údaje

Uzávierka prihlášok je 7 kalendárnych dní pred termínom konania podujatia.

Vysielajúce organizácie uhradia účastnícky poplatok vrátane prípadného požadovaného ubytovania do termínu uzávierky na číslo účtu 74069/0720, konštantný symbol 0308.
SWIFT: NBSB SK BX
IBAN: SK08 0720 0000 0000 0007 4069

Záväznú prihlášku je možné stornovať 5 dní pred konaním podujatia.

Zastúpenie účastníka je možné.

V prípade nestornovanej záväznej prihlášky si IBV NBS, n.o. vyhradzuje právo vyfakturovať účastnícky poplatok v plnej výške.