Nákladový a procesný kontroling vo finančných inštitúciách

 • Cena kurzu
  272.52€
 • Najbližší termín
  19. - 20. 11. 2013
 • Na stiahnutie
  Pozvánka

Nákladový a procesný kontroling vo finančných inštitúciách

Ciele

Kríza presvedčila aj posledných skeptikov, že dlhodobo udržať náklady pod kontrolou je možné len zavedením efektívneho nákladového kontrolingu. Cieľom seminára je preto rozšíriť a prehĺbiť vedomosti účastníkov z oblasti kontrolingu ako koordinačnej a informačnej podnikateľskej filozofie podporujúcej dlhodobú finančnú stabilitu a istotu banky a finančnej inštitúcie a naučiť ich, ako túto filozofiu efektívne využívať v praxi.

Na prakticky orientovanom seminári spoznáte, ktoré sú nevyhnutné súčasti nákladového kontrolingu, ako nastaviť jeho podrobnosť a presnosť v rôznych situáciách a prečo nesmie byť nákladový kontroling len o nákladoch.

Účastníci

Pre koho bude seminár prínosom:

Seminár bude prínosom pre manažérov, ktorí pochopia princípy a možnosti nákladového a procesného kontrolingu a stanú sa istejšími partnermi voči ekonómom a kontrolerom. Pre zamestnancov bánk a finančných inštitúcií, ktorí sú zodpovední za vybudovanie a optimálne nastavenie kontrolingu.Pre skúsených ekonómov, ktorým poskytne ďalšie inšpirácie pre prax.

U účastníkov sa predpokladajú základné znalosti podnikovej ekonomiky.

Obsah seminára

Na seminári sa dozviete:  

 • Ako využiť tradičné i netradičné členenie nákladov pri nákladovom a procesnom kontrolingu ?
 • Aké sú podstatné rozdiely medzi tradičným a procesným riadením nákladov?
 • Prečo nestačí riadiť iba náklady a čo ďalšie musí obsahovať NPC?
 • Koľko nákladových stredísk zaviesť? Kedy a ako sledovať zisk strediska?
 • Ako zaviesť procesný kontroling a ako vytvoriť ekonomicko – procesný model?
 • Čo je to Activity Based Costing a ako ho využiť v NPC?
 • Využiť pri nákladovom a procesnom kontrolingu účtovníctvo, alebo manažérsku nadstavbu?
 • V čom sa odlišuje účtovný výsledok hospodárenia od manažérskeho?

Seminár je vedený interaktívnym spôsobom a jednotlivé témy sú demonštrované na konkrétnych príkladoch z praxe, ktoré budú účastníci riešiť spolu so skúseným lektorom.

Lektori

Dr. Milan Veščičík, špecialista v oblasti kontrolingu

Dĺžka trvania

dva dni

Aktuálne termíny

19. - 20. 11. 2013

Garant

Ing. Monika Kovácsová
 0915 720 043
 

Cena

227.1 € bez DPH
272.52 € s DPH

Variabilný symbol

0862

Miesto konania

Inštitút bankového vzdelávania NBS, n.o., Drieňová 31 (budova Doprastavu), Bratislava Prihláška na kurz

Termín konania

Účastník kurzu

Fakturačné údaje

Adresa pracoviska

Iné

* Povinné údaje

Uzávierka prihlášok je 7 kalendárnych dní pred termínom konania podujatia.

Vysielajúce organizácie uhradia účastnícky poplatok vrátane prípadného požadovaného ubytovania do termínu uzávierky na číslo účtu 74069/0720, konštantný symbol 0308.
SWIFT: NBSB SK BX
IBAN: SK08 0720 0000 0000 0007 4069

Záväznú prihlášku je možné stornovať 5 dní pred konaním podujatia.

Zastúpenie účastníka je možné.

V prípade nestornovanej záväznej prihlášky si IBV NBS, n.o. vyhradzuje právo vyfakturovať účastnícky poplatok v plnej výške.