Activity - Based Costing v praxi pre banky a poisťovne

 • Cena kurzu
  149.16€
 • Najbližší termín
  18. 11. 2015
 • Na stiahnutie
  Pozvánka

Activity - Based Costing v praxi pre banky a poisťovne

Activity - Based Costing je nová moderná metóda kalkulácie nákladov na jednotlivé procesy, produkty a zákazníkov, ktorá eliminuje nepresnosti tradičných metód z minulého storočia (režijné kalkulácie, krycí príspevok).

Poskytuje spoľahlivé informácie pre strategické i operatívne rozhodnutia, nakoľko ukazuje i vzájomné príčinné súvislosti medzi vznikom nákladov v podniku a tržbami za produkty od zákazníkov.

Ciele

Seminár sa venuje problematike kalkulácie nákladovosti zákazníkov a produktov pomocou metódy Activity-Based Costing. Základným cieľom je vysvetliť princípy rôznych prístupov v rámci tejto metodiky pomocou jednoduchých príkladov a zabezpečiť účastníkom schopnosť využívať ich v praxi. 

Účastníci

 • vedúci pracovníci a odborní pracovníci bánk a poisťovní, ktorí pracujú na útvaroch plánovania, kontrolingu,   manažérskeho   reportingu  a  riadenia  bankových  nákladov
 • špecialisti,   ktorí   sa   venujú   rozpočítaniu   nepriamych   nákladov, vyhodnocovaniu efektivity bankových procesov, produktov a zákazníkov.

Obsah seminára

 • prínosy procesného prístupu pri vyhodnocovaní nákladov metódou Activity - Based Costing (ABC)
 • podstata ABC  kalkulácií   nákladov  a  ziskovosti  produktov,  zákazníkov,  predajných kanálov - praktické aspekty
 • nákladový  tok a prístupy k tvorbe alokácií, metodika tvorby nákladových driverov
 • postup pri implementácii ABC
 • výstupy   ABC – reporting, analýza efektivity, viac dimenzionálna analýza, what-if analýzy
 • využitie ABC pri rozumnom znižovaní (optimalizácii) nákladov – Activity - Based Management ABM
 • ukážka softvérového riešenia pre ABC

Počas seminára sú realizované praktické cvičenia, workshopy a ukážky v software nástrojoch pre bankový kontroling tak, aby bol podporený praktický rozmer prednášaných oblastí, a aby boli účastníci vtiahnutí do myšlienkového procesu. 

Lektori

Milan Veščičík, špecialista s dlhoročnými skúsenosťami v oblasti Activity - based Managementu, kontrolingu, kalkulácií, optimalizácie podnikov  a znaleckej činnosti z oblasti posudzovania trhovej hodnoty podnikov

Dĺžka trvania

1 deň

Aktuálne termíny

18. 11. 2015 (Pozvánka)

Garant

Ing. Monika Kovácsová
 0915 720 043
 

Cena

124.3 € bez DPH
149.16 € s DPH

Variabilný symbol

1124

Miesto konania

Inštitút bankového vzdelávania NBS, n.o., Drieňová 31 (budova Doprastavu), Bratislava Prihláška na kurz

Termín konania

Účastník kurzu

Fakturačné údaje

Adresa pracoviska

Iné

* Povinné údaje

Uzávierka prihlášok je 7 kalendárnych dní pred termínom konania podujatia.

Vysielajúce organizácie uhradia účastnícky poplatok vrátane prípadného požadovaného ubytovania do termínu uzávierky na číslo účtu 74069/0720, konštantný symbol 0308.
SWIFT: NBSB SK BX
IBAN: SK08 0720 0000 0000 0007 4069

Záväznú prihlášku je možné stornovať 5 dní pred konaním podujatia.

Zastúpenie účastníka je možné.

V prípade nestornovanej záväznej prihlášky si IBV NBS, n.o. vyhradzuje právo vyfakturovať účastnícky poplatok v plnej výške.