Komunikačný kufrík audítora

 • Cena kurzu
  243€
 • Najbližší termín
  23. - 24. 10. 2018
 • Na stiahnutie
  Pozvánka

Komunikačný kufrík audítora

Ciele

Oboznámiť účastníkov s komunikačnými nástrojmi, naučiť ich tieto nástroje efektívne využívať pri získavaní potrebných informácií počas rozhovoru audítora s auditovaným a priblížiť možné prekážky a situácie, ktoré sa môžu počas komunikácie vyskytnúť. 
Pomocou simulácie modelových situácií s účastníkmi, následnej analýzy a hodnotenia účastníkov navrhnúť praktické odporúčania na zlepšenie zručnosti viesť rozhovor.

Účastníci

Interní audítori, vedúci útvarov interného auditu a ďalší zamestnanci, ktorí si potrebujú zdokonaliť zručnosti potrebné pre efektívnu prípravu a vedenie audítorských rozhovorov. 

Obsah seminára

1. deň

 • význam komunikácie pre prácu interných audítorov, rôzne úrovne komunikácie a komunikačné prostriedky
 • vnútropodniková komunikácia, motivačné systémy, stratégia správania sa
 • faktory ovplyvňujúce komunikáciu, komunikačný štýl a stres
 • reč tela ako a jej význam pre správne vzájomné porozumenie (ako „čítať „ druhých)
 • princípy úspešného vyjednávania, odporúčania pre efektívnu komunikáciu
 • sociálne vnímanie a chyby pri posudzovaní druhých osôb
 • prejav audítora (verbálny a neverbálny)
 • druhy jednania, ako predchádzať manipulácii, princípy asertivity
 • štruktúra rozhovoru - investigatívne interview  s auditovaným
 • realizácia rozhovoru sa auditovaným - odporúčania, príklady, tipy a príklady

2. deň

 • simulácia modelových situácii s účastníkmi, videozáznam s následnou analýzou videozáznamu a odporúčaniami pre zlepšenie efektu práce audítora

Lektori

MUDr. Sylvia Bzdúchová, skúsená lektorka a odborníčka na problematiku komunikácie, autorka vzdelávacích programov.

Dĺžka trvania

1,5 dňa

Aktuálne termíny

23. - 24. 10. 2018 (Pozvánka)

Garant

Ing. Monika Kovácsová
 0915 720 043
 

Cena

202.5 € bez DPH
243 € s DPH

Variabilný symbol

1710

Miesto konania

Inštitút bankového vzdelávania NBS, n.o., Drieňová 31 (budova Doprastavu), Bratislava Prihláška na kurz

Termín konania

Účastník kurzu

Fakturačné údaje

Adresa pracoviska

Iné

* Povinné údaje

Uzávierka prihlášok je 7 kalendárnych dní pred termínom konania podujatia.

Vysielajúce organizácie uhradia účastnícky poplatok vrátane prípadného požadovaného ubytovania do termínu uzávierky na číslo účtu 74069/0720, konštantný symbol 0308.
SWIFT: NBSB SK BX
IBAN: SK08 0720 0000 0000 0007 4069

Záväznú prihlášku je možné stornovať 5 dní pred konaním podujatia.

Zastúpenie účastníka je možné.

V prípade nestornovanej záväznej prihlášky si IBV NBS, n.o. vyhradzuje právo vyfakturovať účastnícky poplatok v plnej výške.