Slovenská republika v reflexii zmien v Európskej únii

Slovenská republika v reflexii zmien v Európskej únii

Ciele

Prehĺbiť vedomosti účastníkov o členstve v EÚ, o zmenách európskeho práva pod vplyvom Lisabonskej zmluvy a svetovej hospodárskej krízy, o vplyve členstva a krízy na hospodársku politiku SR a na aktuálny hospodársky vývoj SR. Snaha o analýzu súčasného stavu a kondície ekonomiky SR, vyhliadok, nových perspektív i nebezpečenstiev.

Účastníci

Zamestnanci štátnej správy, bánk a iných finančných inštitúcií, ktorí potrebujú chápať širšie súvislosti svojej práce v rozsahu predmetnej problematiky.

Obsah

  • úvod do problematiky EÚ
  • úniové právo a vplyv Lisabonskej zmluvy a svetovej hospodárskej krízy
  • prvých osem rokov členstva SR v EÚ
  • EÚ v slovenskej právnej reflexii
  • SR a EÚ v číslach
  • vplyv prestavby národného hospodárstva, globalizácie a členstva SR v EÚ na hospodársku politiku SR
  • komparatívne výhody SR, priame zahraničné investície, podpora exportu, zahraničný obchod SR, podpora vedecko-technického rozvoja a rozvoja ľudských zdrojov, vplyv nadnárodných korporácií
  • vplyv krízy na svetových finančných trhoch
  • priority EÚ a priority SR, strategické plánovanie v podmienkach EÚ, potreba koordinácie významných procesov  v podmienkach SR
  • diskusia a zhrnutie

Lektori

skúsený odborník v oblasti úniového práva 

Termín

1 deň (od 9:00 do 16:00 hod.)