Overovanie pravosti podpisu

Overovanie pravosti podpisu

Ciele

Seminár sa zameriava na základnú písmoznaleckú prípravu a získanie praktických zručností pri overovaní pravosti podpisu, resp. pri odhaľovaní nepravých podpisov. Účastníci získajú potrebné vedomosti a zručnosti, ktoré im napomôžu posúdiť pravosť a nepravosť písomného prejavu a podpisu, čo je významné nielen v práci s konkrétnym klientom, ale aj v rámci prevencii možnej kriminality v bankovom sektore. Seminár ukončia skúškou zameranou na overenie získaných vedomostí. 

Účastníci

Zamestnanci bánk a iných finančných inštitúcií, ktorí prichádzajú do styku s písomnosťami a ich prípadnými falzifikátmi (dokumenty, doklady, šeky, podpisy), ako aj zamestnanci, ktorí vykonávajú pokladničnú činnosť, vystavujú zmluvy s klientmi v peňažných ústavoch, resp. zamestnanci, ktorí už majú praktické skúsenosti z oblasti písmoznalectva a radi by si ich prehĺbili, resp. doplnili.

Obsah

  • Úvod do histórie a psychológie písma, predpoklady vzniku písma, školské predlohy, používanie písma v súčasnosti,
  • Druhy podpisov a ich využívanie v praktickom živote, spôsoby vyhotovenia podpisov, znaky podpisov, na základe ktorých možno identifikovať pravé/nepravé podpisy, ďalšie možné spôsoby falšovania podpisov a ich odhaľovanie,
  • Praktické ukážky a cvičenia odhaľovania nepravých podpisov,
  • Tlačivá používané v administratívnej praxi a ich využitie vo vzťahu k písanému prejavu klientov banky, zásady a možnosti využitia tlačív pri prevencii zneužitia bankových služieb,
  • Test, vyhodnotenie, dotazník spokojnosti, odovzdanie osvedčení.

Po absolvovaní seminára a úspešnom zvládnutí praktickej skúšky získajú účastníci osvedčenie.

Lektori

skúsený odborník z oblasti písmoznalectva 

Termín

1 deň

Miesto

Bratislava