ÚROKOVÉ RIZIKO Z POHĽADU BANKOVEJ KNIHY (IRRBB)

ÚROKOVÉ RIZIKO Z POHĽADU BANKOVEJ KNIHY (IRRBB)

Ciele

Cieľom seminára je oboznámiť účastníkov s dokumentom EBA-GL-2015-08, som základnými požiadavkami dokumentu, so zásadami záťažového testovania, s predpokladmi a metódami merania IRRBB, so zásadami riadenia a kontroly riadenia rizík.

Účastníci

Seminár je určený pre risk manažérov, pracovníkov útvarov riadenia aktív a pasív, interných audítorov, ako aj všetkých zamestnancov, ktorí si potrebujú rozšíriť vedomosti z predmetnej problematiky.

Obsah seminára

Úvod:

 • IRRBB a banková regulácia
 • Dokument EBA-GL-2015-08

Scenáre a stresové testovanie:

 • Úvod -typy záťažových testov
 • Standard Shock
 • Frekvencia vykonávania záťažového testovania
 • Minimálne požiadavky na scenáre a proces záťažového testovania
 • Scenáre pre priebežné testovanie
 • Scenáre pre záťažové testovanie

Predpoklady merania IRRBB:

 • Úvod - typy predpokladov používaných na meranie IRRBB
 • Hlavné princípy tvorby predpokladov
 • Čo je klientsky účet?
 • Typy klientskych účtov
 • Behaviorálne predpoklady
 • Plánovanie vlastného kapitálu

Metódy merania IRRBB:

 • Minimálne požiadavky na meranie IRRBB
 • Spôsoby merania IRRBB
 • Proporcionalita a úrovne zložitosti bánk
 • Ukazovatele zisku
 • Ukazovatele ekonomickej hodnoty
 • Výhody a nevýhody jednotlivých metód/ukazovateľov

Riadenie a kontrola IRRBB:

 • Celková stratégia pre IRRBB
 • Zásady, procesy, kontroly riadenia rizík
 • Informačné systémy a kvalita dát
 • Interný reporting

Identifikácia, výpočet a alokácia kapitálu:

 • Úvod - vnútorne stanovený kapitál a jeho použiteľnosť pre IRRBB
 • Identifikácia a výpočet kapitálu
 • Alokácia kapitálu

Zmeny zvažované BCBS:

 • Návrh zmien
 • Dôvody navrhovaných zmien
 • Spôsoby implementácie

Lektori

Mgr. Ing. Václav Novotný, odborník na danú problematiku z českej konzultačnej spoločnosti Advanced Risk Management. Od roku 1999 je konateľom a riaditeľom tejto spoločnosti. Špecializuje sa na posudzovanie kvality procesov a postupov, na posudzovanie kvalitatívnych požiadaviek na modely merania a riadenia rizík a pod.. Vyštudoval Matematicko-fyzikálnu fakultu Karlovej univerzity a Fakultu financií a účtovníctva na Vysokej škole ekonomickej v Prahe.

Garant

Ing. Monika Kovácsová
 0915 720 043