Trhové riziko v rámci Basel II

Trhové riziko v rámci Basel II

cyklus dvojdňových seminárov

Ciele

Vysvetliť kategorizáciu a systemizáciu finančných rizík, spôsoby identifikácie konkrétnych rizík, metódy ich kvantifikácie, spôsoby zaisťovania sa proti nim v súlade s Novou bazilejskou dohodou o kapitáli (Bazilej II). Na základe precvičenia formou riešenia príkladov a prípadových štúdií rozvinúť zručnosti účastníkov pri uplatnení získaných vedomostí v praxi. 

Účastníci

Zamestnanci bánk a iných finančných inštitúcií, na pozícii nižšieho a stredného manažmentu, špecialisti, ktorí pracujú v oblasti riadenia rizík a riadenia aktív a pasív. 

Obsah seminára

 • Úvod
  • definícia rizika
  • proces riadenia rizík
  • cieľ riadenia rizík
 • Matematicko – štatistické minimum
  • matematické pojmy a symboly
  • derivácie a integrály
  • distribučná funkcia
  • rozptyl a smerodajná odchýlka
  • logaritmicko – normálne rozdelenia
  • základy Monte Carlo simulácie
 • Úvod do BASEL II
  • cieľ bankovej regulácie
  • rozsah pôsobnosti Basel II
 • Oceňovanie trhových nástrojov
  • úrokové nástroje a základ ich oceňovania
  • menové nástroje a základ ich oceňovania
  • akcie, akciové nástroje a základ ich oceňovania
  • komoditné nástroje a základ ich oceňovania
 • Kapitálové požiadavky k trhovému riziku (Pilier 1)
  • kapitálová požiadavka k obecnému úrokovému riziku obchodného portfólia
  • kapitálová požiadavka k obecnému akciovému riziku obchodného portfólia
  • kapitálová požiadavka k menovému úrokovému riziku obchodného portfólia
  • kapitálová požiadavka ku komoditnému riziku investičného a obchodného portfólia
  • prístupy k výpočtu kapitálovej požiadavky trhového rizika
   • štandardizovaný prístup
   • vlastný model
   • kombinácia prístupov
  • požiadavky na používanie vlastných modelov
   • kvalitatívne a kvantitatívne požiadavky
   • náležitosti žiadosti o povolenie používať vlastné modely
   • audit vlastných modelov
 • Value at Risk (základ vlastných modelov)
  • definícia a využitie Value at Risk (VaR)
   • definícia a interpretácia VaR
   • možnosti využitia VaR
   • VaR pre rôzne časové horizonty
   • použitie VaR pre výpočet kapitálovej požiadavky trhového rizika
  • Výpočtové metódy Value at Risk
   • historická simulácia (relatívna, absolútna)
   • metóda kovariančnej matice
   • Monte Carlo simulácia
   • ukážka výpočtu VaR trhového portfólia v softvéru CADCalc® Market
   • výhody a nevýhody jednotlivých metód
 • Overovanie modelov
  • Back testing
   • definícia
   • metódy testovania
   • test spoľahlivosti metódy odhadu VaR
   • závislosť kapitálovej požiadavky na počte prekročení hodnoty VaR
  • Stress testing
   • definícia
   • metódy testovania
   • požiadavky Basel II na stress testing
   • výber vhodných stresových scenárov
   • výhody a nevýhody stresového testovania
   • ukážka stresového testovania softvéru CADCalc® Market
 • Pilier 2: Proces dohľadu
  • význam dohľadu
  • princípy činnosti dohľadu
 • Pilier 3: Trhová disciplína
  • všeobecné pravidlá
  • požiadavky na zverejňovanie

Lektori

Experti z českej konzultačnej spoločnosti 

Garant

Ing. Monika Kovácsová
 0915 720 043