Riadenie finančných rizík

Riadenie finančných rizík

Ciele

Priblížiť finančné riziko a jeho význam pre finančné zdravie banky alebo inej finančnej inštitúcie, zoznámiť účastníkov s jednotlivými druhmi finančných rizík a synergickými efektmi medzi nimi, vysvetliť meranie, ovplyvňovanie a moderné metódy riadenia finančných rizík. 

Účastníci

Zamestnanci bánk a iných finančných inštitúcií, predovšetkým vrcholoví finanční manažéri, špecialisti, ktorí obchodujú na finančných trhoch, a interní audítori. 

Obsah seminára

 • finančné riziká, ich význam a nebezpečnosť
 • meranie, ovplyvňovanie a riadenie finančných rizík
 • základné charakteristiky investícií
 • identifikácia portfólia
 • benchmarking
 • finančné deriváty
 • meranie a riadenie trhového rizika
 • meranie a riadenie kreditného rizika
 • meranie a riadenie rizika likvidity
 • meranie a riadenie operačného rizika
 • organizačné usporiadanie
 • moderné prístupy k riadeniu rizík na firemnej úrovni

Lektori

experti z českej konzultačnej spoločnosti 

Garant

Ing. Monika Kovácsová
 0915 720 043