Operačné riziko

Ciele

Operačné riziko je jedno z najhoršie definovateľných a zachytiteľných rizík predstavujúce napr. chybné zaúčtovanie, odoslanie peňazí na iný účet pod. V priebehu seminára budú načrtnuté metódy merania operačného rizika a spôsoby ako riziku predchádzať. Ďalej budú prezentované napr. nástroje na zníženie operačného rizika a náležitosti kvalitných interných smerníc. Seminár je koncipovaný v súlade s reguláciou Basel II, ktorá v súčasnosti predstavuje štandard riadenia rizík.

Účastníci

Seminár je určený najmä finančným manažérom finančných i nefinančných inštitúcií, risk manažérom a interným audítorom.

Obsah seminára

  • úvod
  • operačné riziko
  • operačné riziko v rámci Basel III
  • AMA: Loss Distribution Approach (LDA)
  • stresové testovanie operačného rizika
  • úvod do riadenia operačného rizika
  • ICT rizika
  • navrhované zmeny vo výpočte kapitálovej požiadavky
  • zhrnutie seminára a záver

Lektori

Mgr. Ing. Václav Novotný, odborník na danú problematiku z českej konzultačnej spoločnosti Advanced Risk Management, s.r.o.. Od roku 1999 je konateľom a riaditeľom tejto spoločnosti. Špecializuje sa na posudzovanie kvality procesov a postupov, na posudzovanie kvalitatívnych požiadaviek na modely merania a riadenia rizík a pod.. Vyštudoval Matematicko-fyzikálnu fakultu Karlovej univerzity a Fakultu financií a účtovníctva na Vysokej škole ekonomickej v Prahe.

Garant

Ing. Monika Kovácsová
 0915 720 043