Operačné riziko

Ciele

Operačné riziko je jedno z najhoršie definovateľných a zachytiteľných rizík predstavujúce napr. chybné zaúčtovanie, odoslanie peňazí na iný účet pod. V priebehu seminára budú načrtnuté metódy merania operačného rizika a spôsoby ako riziku predchádzať. Ďalej budú prezentované napr. nástroje na zníženie operačného rizika a náležitosti kvalitných interných smerníc. Seminár je koncipovaný v súlade s reguláciou Basel II, ktorá v súčasnosti predstavuje štandard riadenia rizík.

Účastníci

Seminár je určený najmä finančným manažérom finančných i nefinančných inštitúcií, risk manažérom a interným audítorom.

Obsah seminára

 • Úvod
  • definícia a cieľ riadenia rizika
  • proces riadenia rizík
  • klasifikácia finančných rizík
 • Operačné riziko
  • definícia operačného rizika
  • cieľ a proces riadenia operačného rizika
  • vzťah operačného rizika k ďalším rizikám
  • behaviorálne riziko
 • Operačné riziko v rámci Basel III
  • história bankovej regulácie a BASEL III
  • prehľad platnej regulácie v EU
  • spôsoby merania operačného rizika a výpočet kapitálovej požiadavky:
   • metóda základného indikátora (BIA)
   • štandardizovaný prístup (TSA)
   • pokročilé prístupy (AMA)
   • alternatívny štandardizovaný prístup (ASA)
  • kritériá použitia štandardizovaného prístupu
  • použitie TSA metódy v praxi
 • AMA: Loss Distribution Approach (LDA)
  • úvod do metódy LDA
  • hlavné stavebné kamene LDA prístupu
  • typy kritérií pre použitie AMA prístupu
 • Kritériá použitia AMA prístupu pre výpočet kapitálovej požiadavky
  • kvalitatívne a kvantitatívne kritériá
  • princípy riadenia rizika
  • žiadosť o používanie AMA prístupu
 • Stresové testovanie
  • typy stresových testov
  • výstupy stresového testovania
 • Úvod do riadenia operačného rizika
  • proces riadenia operačného rizika
  • úloha zdravého rozumu
  • katalóg rizík
  • stanovenie akceptovateľnej úrovne operačného rizika
  • možnosti riadenia operačného rizika
  • riadenie operačného rizika podľa doporučenia BCBS
  • koncentrácia v operačnom riziku
  • koncentrácia operačného rizika a ostatných finančných rizík
 • ICT rizika
 • Navrhované zmeny vo výpočte kapitálovej požiadavky
 • Zhrnutie seminára a záver

Lektori

odborník na danú problematiku

Garant

Ing. Mario Goliaš
 0905 436 719