• Cena kurzu
  435.6€
 • Najbližší termín
  16. 05. 2019
 • Na stiahnutie
  Pozvánka

Operačné riziko

Ciele

Operačné riziko je jedno z najhoršie definovateľných a zachytiteľných rizík predstavujúce napr. chybné zaúčtovanie, odoslanie peňazí na iný účet pod. V priebehu seminára budú načrtnuté metódy merania operačného rizika a spôsoby ako riziku predchádzať. Ďalej budú prezentované napr. nástroje na zníženie operačného rizika a náležitosti kvalitných interných smerníc. Seminár je koncipovaný v súlade s reguláciou Basel II, ktorá v súčasnosti predstavuje štandard riadenia rizík.

Účastníci

Seminár je určený najmä finančným manažérom finančných i nefinančných inštitúcií, risk manažérom a interným audítorom.

Obsah seminára

 • úvod
 • operačné riziko
 • operačné riziko v rámci Basel III
 • AMA: Loss Distribution Approach (LDA)
 • stresové testovanie operačného rizika
 • úvod do riadenia operačného rizika
 • ICT rizika
 • navrhované zmeny vo výpočte kapitálovej požiadavky
 • zhrnutie seminára a záver

Lektori

Mgr. Ing. Václav Novotný, odborník na danú problematiku z českej konzultačnej spoločnosti Advanced Risk Management, s.r.o.. Od roku 1999 je konateľom a riaditeľom tejto spoločnosti. Špecializuje sa na posudzovanie kvality procesov a postupov, na posudzovanie kvalitatívnych požiadaviek na modely merania a riadenia rizík a pod.. Vyštudoval Matematicko-fyzikálnu fakultu Karlovej univerzity a Fakultu financií a účtovníctva na Vysokej škole ekonomickej v Prahe.

Dĺžka trvania

1 deň

Aktuálne termíny

16. 05. 2019 (Pozvánka)

Garant

Ing. Monika Kovácsová
 02/5787 3538
 

Cena

363 € bez DPH
435.6 € s DPH

Variabilný symbol

1804

Miesto konania

BratislavaPrihláška na kurz

Termín konania

Účastník kurzu

Fakturačné údaje

Adresa pracoviska

Iné

* Povinné údaje

Uzávierka prihlášok je 7 kalendárnych dní pred termínom konania podujatia.

Vysielajúce organizácie uhradia účastnícky poplatok vrátane prípadného požadovaného ubytovania do termínu uzávierky na číslo účtu 74069/0720, konštantný symbol 0308.
SWIFT: NBSB SK BX
IBAN: SK08 0720 0000 0000 0007 4069

Záväznú prihlášku je možné stornovať 5 dní pred konaním podujatia.

Zastúpenie účastníka je možné.

V prípade nestornovanej záväznej prihlášky si IBV NBS, n.o. vyhradzuje právo vyfakturovať účastnícky poplatok v plnej výške.