• Cena kurzu
  240€
 • Najbližší termín
  08. 11. 2018
 • Na stiahnutie
  Pozvánka

Kreditné riziko

Ciele

Seminár je zameraný na získanie základného prehľadu o  riadení kreditného rizika, osvojenia si základných pojmov a spôsobov identifikácie rizika, metód kvantifikácie a merania kreditného rizika v súčasnej bankovej regulácii, tak aby účastníci po ukončení seminára vedeli získané poznatky a vedomosti uplatniť v praxi.

Účastníci

Zamestnanci bánk a iných finančných inštitúcií,ktorí potrebujú získať základný prehľad o podstate, spôsobe riadenia a súčasnej regulácii kreditného rizika.

Obsah seminára

 • ŸZákladné pojmy a definície
  • definícia kreditného rizika, príklady
  • segmentácia expozícii  a jej dôvod, korelácia medzi expozíciami
  • časový aspekt udalosti kreditného rizika– definícia zlyhania (default)
 • ŸProces riadenia kreditného rizika – základné etapy:
  • identifikácia
  • credit event - default risk
  • meranie pravdepodobnosti nejakej udalosti, očakávaná a  neočakávaná strata
  • ratingový systém – scoring a klasické prvky designu  ratingového systému
  • monitoring rizík – základná monitorovacia tabuľka
  • zmierňovanie kreditného rizika
 • ŸKreditné riziko v súčasnej bankovej regulácii
  • smernica 36/2013/ES a nariadenia 575/2013/ES
  • štandardizovaný prístup merania kreditného rizika
  • IRB, PD EAD a LGD
  • dohľad – výkazníctvo corep (finrep)

Lektori

RNDr. Ing. Ľubor Malina, CSc., odborník na danú problematiku z  konzultačnej spoločnosti em-fin, s.r.o.. RNDr. Ing. Ľubor Malina je expert v oblasti európskej bankovej a finančnej regulácie.

Dĺžka trvania

1 deň

Aktuálne termíny

08. 11. 2018 (Pozvánka)

Garant

Ing. Monika Kovácsová
 0915 720 043
 

Cena

200 € bez DPH
240 € s DPH

Variabilný symbol

1730

Miesto konania

Inštitút bankového vzdelávania NBS, n.o., Drieňová 31 (budova Doprastavu), Bratislava Prihláška na kurz

Termín konania

Účastník kurzu

Fakturačné údaje

Adresa pracoviska

Iné

* Povinné údaje

Uzávierka prihlášok je 7 kalendárnych dní pred termínom konania podujatia.

Vysielajúce organizácie uhradia účastnícky poplatok vrátane prípadného požadovaného ubytovania do termínu uzávierky na číslo účtu 74069/0720, konštantný symbol 0308.
SWIFT: NBSB SK BX
IBAN: SK08 0720 0000 0000 0007 4069

Záväznú prihlášku je možné stornovať 5 dní pred konaním podujatia.

Zastúpenie účastníka je možné.

V prípade nestornovanej záväznej prihlášky si IBV NBS, n.o. vyhradzuje právo vyfakturovať účastnícky poplatok v plnej výške.