DOPADY NOVEJ REGULÁCIE (IDD/ IMD II, PRIIPs a KID, SOLVENCY II) NA SPROSTREDKOVATEĽOV

DOPADY NOVEJ REGULÁCIE (IDD/ IMD II, PRIIPs a KID, SOLVENCY II) NA SPROSTREDKOVATEĽOV

Ciele

Zodpovedať základné otázky čo prináša nová regulácia v oblasti sprostredkovania a poisťovníctva ako napríklad či:

 • sa budú zverejňovať provízie sprostredkovateľov,
 • ako sa zmení komunikácia smerom ku klientovi,
 • aké nové kompetencie bude mať orgán dohľadu,
 • ako bude vyzerať nový dokument s kľúčovými informáciami,
 • aký bude mať vplyv Solventnosť II na vzťah poisťovňa - sprostredkovateľ a ďalšie.

Účastníci

Finanční agenti sprostredkujúci poistné produkty, interní zamestnanci sprostredkovateľských spoločností (SFA, VFA), zamestnanci sprostredkovateľskej siete samotných poisťovní, pracovníci právnych a compliance oddelení, špecialisti poisťovní a sprostredkovateľov, prípadne iných finančných inštitúcií pôsobiacich v rôznych oblastiach poistenia, ktorí sú zodpovední za IDD/IMD II a Solventnosť.

Obsah seminára

 • úvod do novej regulácie sprostredkovania
 • IDD/ IMD II
  • sloboda poskytovať služby a usadiť sa a rozdelenie právomocí medzi domovským a hostiteľským členským štátom
  • odborné a organizačné požiadavky distribútorov poistenia
  • vybavovanie sťažností
  • všeobecné informácie poskytované sprostredkovateľom poistenia alebo poisťovňou
  • konflikt záujmov a transparentnosť
  • výnimky z informačných povinností a doložka o flexibilite
  • krížový predaj
  • požiadavky týkajúce sa dohľadu nad produktmi a ich správy
  • dodatočné požiadavky na investičné produkty založené na poistení
  • Posúdenie vhodnosti a primeranosti a poskytovanie správ zákazníkom
  • sankcie a iné opatrenia
 •  PRIIPs a KID
  • nový dokument s kľúčovými informáciami
   • obsah a rozsah
   • informácie zverejňované v jednotlivých častiach
   • jednotný indikátor rizika
   • ako sa bude aplikovať pri unit-linked produktoch
  • zverejňovanie a poskytovanie informácii klientovi
  • sankcie
 • Solventnosť II
  • ako sa orientovať v projekte Solventnosť II
  •  Lamfalussy-ho legislatívny proces
  • úvod do nového zákona o poisťovníctve (39/2015 Z.z.) – princípovo orientovaná legislatíva
  • Pilier 1 Solventnosti II
   • technické rezervy
   • minimálna kapitálová požiadavka (MCR) a kapitálová požiadavka solventnosti (SCR)
  • Pilier  2 Solventnosti II
   • systém správy a riadenia
   • systém riadenia rizík a systém vnútornej kontroly
   • funkcie (riadenie rizík, compliance, vnútorného auditu a aktuárska)
   • požiadavky na odbornú spôsobilosť a vhodnosť
   • ORSA
   • zverenie výkonu činností
   • odmeňovanie
   • výkon dohľadu – jednotné uplatňovanie právnych predpisov
  • Pilier  3 Solventnosti II
   • harmonizované vykazovanie
   • zverejňovanie

Lektori

odborník na danú problematiku

Garant

Ing. Monika Kovácsová
 0915 720 043