• Cena kurzu
  357.6€
 • Najbližší termín
  30. 03. 2023
 • Na stiahnutie
  Pozvánka

Banková regulácia

Ciele

Cieľom workshopu je poskytnúť informácie o regulácii bánk odporúčanej bazilejskou komisiou pre dohľad nad bankami. Pravidlá regulácie (známe ako „Basel Rules“ sú komplikované a náročné, cieľom je vysvetliť princípy a najnovšie štandardy Basel III/IV.

Účastníci

Workshop je určený zamestnancom risk controllingu a risk manažmentu, zamestnancom compliance, vnútorného auditu, projektovým manažérom a manažérom bankových procesov, ako aj ďalším bankovým špecialistom (ALM/treasury, middle-office a back-office, manažéri obchodných útvarov) a samozrejme všetkým, ktorí majú záujem porozumieť uvedenej problematike.

Obsah seminára

 • Princípy bankovej regulácie – minimálny kapitál, licencovanie, dohľad regulátora, povinné ukazovatele, zverejňovanie
 • História bankovej regulácie, dôvody zavedenia, prvá dohoda o kapitáli
  • Princípy a ciele pravidiel Basel I, Cookov pomer, rizikové váhy, rizikové faktory
  • Basel II – nová dohoda o kapitáli, 3 piliere Basel II, základná a pokročilá metóda vnútorných ratingov (IRB/AIRB)
 • Pravdepodobnosť defaultu (PD), percento straty v čase zlyhania (LGD) a expozícia banky v čase zlyhania (EAD)
 • Štatistické metódy výpočtu kapitálovej požiadavky
 • Princípy regulačného balíka Basel III/IV a dôvody zavedenia
 • Likviditné ukazovatele LCR a NSFR
 • Zvýšenie kvality a kvantity kapitálovej požiadavky v prostredí Basel III/IV
 • Pákový efekt a Leverage Ratio
 • Revízia protistrán, kvalifikované centrálne protistrany
 • Anti-cyklické opatrenia
 • Systémové riziko
 • Implementácia pravidiel Basel III/IV v Európe – smernice a regulácie, jednotné pravidlá
 • Corporate Governance
 • SREP, ICAAP, ILAAP
 • Riadenie úrokového rizika bankovej knihy (IRRBB)
 • Operačné riziko
 • MiFID II
 • Regulácia kryptoaktív

Lektori

Ing. Martin Macko, zakladajúci partner a výkonný riaditeľ spoločnosti Bearning s.r.o. s dlhoročnými skúsenosťami v oblasti riadenia banky, treasury a finančných trhov, riadenia aktív a pasív, bankovej regulácie, privátneho bankovníctva, Corporate Sales. Má dlhoročné skúsenosti ako lektor, poradca a manažér vzdelávacích projektov v uvedených oblastiach. Pôsobil ako riaditeľ divízie Treasury vo viacerých bankách, v súčasnosti pôsobí ako lektor na Univerzite Komenského v Bratislave, predmet „Strategické riadenie finančných inštitúcií“. Podieľal sa na projektoch v oblasti finančných trhov a ALM (vnútorné ceny FTP pre úrokové riziko, likviditu a kreditné spready, Basel 2/3, MIFID II).

Dĺžka trvania

1 deň

Aktuálne termíny

30. 03. 2023 (Pozvánka)

Garant

Ing. Mario Goliaš
 0905 436 719
 

Harmonogram

vyučovanie:                                9:00 h – 16:00 h

Literatúra

Technická realizácia:

Workshop bude prebiehať on-line cez platformu MS Teams, ktorá umožňuje vzdialenú komunikáciu a zdieľanie vysielajúcej obrazovky. Ak účastníci nemajú na PC nainštalovaný MS Teams, je možné použiť pripojenie  cez web.

Na pripojenie on-line postačuje štandardný web prehliadač a notebook, tablet alebo PC s reproduktormi/slúchadlami a mikrofónom.

Podrobnejšie informácie ohľadom pripojenia a priebehu školenia poskytneme prihláseným účastníkom pred konaním kurzu.

Cena

298 € bez DPH
357.6 € s DPH

Variabilný symbol

2499


Prihláška na kurz

Termín konania

Účastník kurzu

Fakturačné údaje

Adresa pracoviska

Iné

* Povinné údaje

Uzávierka prihlášok je 7 kalendárnych dní pred termínom konania podujatia.

Vysielajúce organizácie uhradia účastnícky poplatok vrátane prípadného požadovaného ubytovania do termínu uzávierky na číslo účtu 74069/0720, konštantný symbol 0308.
SWIFT: NBSB SK BX
IBAN: SK08 0720 0000 0000 0007 4069

Záväznú prihlášku je možné stornovať 5 dní pred konaním podujatia.

Zastúpenie účastníka je možné.

V prípade nestornovanej záväznej prihlášky si IBV NBS, n.o. vyhradzuje právo vyfakturovať účastnícky poplatok v plnej výške.