Zmeny v zákone o bankách so zameraním na politiku obozretnosti na makroúrovni a likvidita v CRR

Zmeny v zákone o bankách so zameraním na politiku obozretnosti na makroúrovni a likvidita v CRR

Ciele

Vysvetliť aktuálne znenie prijatej novely so zameraním na makroprudenciálnu politiku, nové vankúše – nové ustanovenia v zákone o bankách a ukázať riešenia problémov.

Účastníci

Zamestnanci bánk, poisťovní a iných finančných inštitúcií, ktorí sa v praxi riadia ustanoveniami zákona o bankách a potrebujú získať prehľad o aktuálnej regulácii k likvidite podľa nariadenia 2013/575/EU, samostatnom opatrení NBS a ustanoveniach v CRR.

Obsah seminára

Nová dimenzia v zákone o bankách: politika obozretnosti na makroúrovni

 • Úvod, definícia a ciele politiky obozretnosti na makroúrovni a motivácia jej zavedenia
 • Rozhodnutia NBS v oblasti politiky obozretnosti na makroúrovni (§ 33n)
 • Nástroje politiky obozretnosti na makroúrovni v zákone o bankách (§ 33a až § 33j)
  1. Vankúš na zachovanie kapitálu
  2. Proticyklický kapitálový vankúš
  3. Vankúš pre systémovo významné inštitúcie
  4. Vankúš na krytie systémového rizika
   Výška vankúšov, účinnosť, dôvody zavedenia, proces schválenia, pravidlá aditivity a reciprocity
 • Opatrenia v prípade neplnenia požiadaviek na kapitálové vankúše (33k a 33l)
 • Ďalšie nástroje politiky obozretnosti na makroúrovni podľa čl. 124, 126, 164 a 458 Nariadenia (EÚ) č. 575/2013 (§ 33m)
  1. Rizikové váhy na expozície zabezpečené nehnuteľnosťou
  2. Opatrenia v prípade systémového rizika na národnej úrovni
 • Najvýznamnejšie národné voľby týkajúce sa implementácie Nariadenia (EÚ) č. 575/2013 v SR (§ 114b)
 • Výkon politiky obozretnosti na makroúrovni v prostredí bankovej únie
 • Aktuálne diskutované témy v oblasti politiky obozretnosti na makroúrovni v SR
 • Niektoré ďalšie zmeny v zákone o bankách v oblasti cezhraničnej spolupráce dohľadov

Regulácie likvidity v zmysle národného opatrenia NBS a jeho novelizácia. Požiadavky na riadenie likvidity vyplývajúce z novej Smernice a Nariadenia tzv. CRR/CRD IV.

 • Regulácia  rizika likvidity Opatrením NBS od roku 2004
 • Vznik jednotných požiadaviek  pre likviditu  na európskej úrovni od júna 2012 vydaním Smernice a Nariadenia o prudenciálnych požiadavkách na úverové inštitúcie tzv. CRR/CRD IV
 • Európska legislatíva inšpirovaná ukazovateľom likvidity a požiadavkami na jeho vykazovanie podľa Bazilejského výboru
 • Metodika i filozofia finálnej podoby regulácie likvidity je v niektorých oblastiach rozdielna
 • Nové ukazovatele likvidity, stav prípravy a prijímania dodatočných vykonávacích predpisov z Európskeho orgánu pre reguláciu bankovníctva (EBA) a EK
 • Nové požiadavky na reporting, vývoj a rozdiely medzi požiadavkami podľa Bazilejského výboru a CRR/CRD IV( budú prezentované zmeny požiadaviek na reguláciu likvidity podľa národného opatrenia, vysvetlenie pozície voči požiadavkám CRR a z toho vyplývajúce zmeny na reporting)  

Lektori

odborníci z NBS

Garant

Mgr. Vladimíra Lauko Jacková
 0905 436 751