Zmeny v správe dokumentov od roku 2015 a ich realizácia v praxi

Zmeny v správe dokumentov od roku 2015 a ich realizácia v praxi

Ciele

Poskytnúť informácie o aktuálnych legislatívnych podmienkach,úpravách, zmenách a trendoch v oblasti správy dokumentov aj o ich konzekvenciách pre prax.

Účastníci

Odborní zamestnanci bánk, poisťovní a iných finančných inštitúcií, lízingových spoločností a zamestnanci firiem  na pozíciách správcov registratúry, IT zamestnanci, archivári, zamestnanci z úsekov ľudských zdrojov, sekretárky, zamestnanci z úsekov hospodárskej správy a všetci, ktorí komunikujú s klientmi elektronicky, prijímajú alebo vytvárajú elektronické dokumenty alebo práve  uvažujú nad zavedením elektronickej správy dokumentov.

Obsah seminára

 

 • Legistatíva platná pre oblasť registratúry – výklad ustanovení návrhu novely zákona č. 395/2002 Z.z. o archívoch a registratúrach a o zmene a doplnení zákonov v znení neskorších predpisov (s účinnosťou 1.7.2015).
 • Návrh vyhlášky MV SR o výkone správy registratúrnych orgánov verejnej moci
 • Zákon o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci v kontexte zmien správy registratúry
 • Vyhláška MV SR č. 92/2013– nové podrobnosti o vyraďovaní a hodnotení elektronických dokumentov, nové pravidlá ich ochrany
 • Nová metodika v oblasti správy registratúry
 • Štandardy pre vedenie elektronických systémov na správu registratúry a správu elektronických dokumentov podľa výnosu MV SR č. 525/2011 Z.z.
 • Špecifiká manipulácie s el.dokumentmi
 • Manipulačné úkony v životnom cykle dokumentu
 • Poznatky získané pri výkone štátneho odborného dozoru u rôznych typoch pôvodcov registratúry
 • Aktuálne zmeny v metodike povinného evidovania a správy dokumentov
 • Informácia o STN na tvorbu úradných a obchodných listov
 • Povinnosti právnickej osoby vo vzťahu k dokumentom (osobitné právne predpisy, záruky ochrany a zachovania hodnoty dokumentov, legálny spôsob likvidácie dokumentov)

Lektori

Garant

Mgr. Vladimíra Lauko Jacková
 0905 436 751