Uzatváranie zmlúv – špecifiká zmluvných typov

Uzatváranie zmlúv – špecifiká zmluvných typov

Ciele

Základná analýza v praxi najfrekventovanejšie používaných zmlúv (kúpna zmluva, zmluva o dielo, mandátna, príkazná a iné splnomocňovacie zmluvy, prepravné, outsourcingové, nájomné a leasingové zmluvy). Upozorniť na nevyhnutné náležitosti zmlúv v súlade s platnými právnymi predpismi, odporúčané ustanovenia jednotlivých typov zmlúv, prehľad judikatúry a upozornenie na problémy z praxe týkajúce sa rôznych typov zmlúv. Súčasťou obsahu seminára sú aj informácie o význame a potrebe niektorých nevyhnutných, ale aj nepovinných alebo nepredpokladaných ustanovení.

Účastníci

Základný seminár určený všetkým zamestnancom bánk, poisťovní  a iných finančných inštitúcií, ktorí zodpovedajú za formulovanie a uzatváranie zmlúv v mene inštitúcie, resp. sa podieľajú na procese formulovania znenia zmlúv. Seminár je vhodný pre nových zamestnancov, začínajúcich právnikov a iných zodpovedných pracovníkov za  formulovanie a uzatváranie zmlúv, ktorí nemajú právnické vzdelanie.

Obsah seminára

  • zmluvné vzťahy všeobecne – základné právne línie
  • zmluvné vzťahy slovenských subjektov medzi sebou a so subjektami s medzinárodným prvkom
  • predzmluvné vzťahy
  • zmluvné formuláre – pre a proti
  • náležitosti zmlúv všeobecne – nevyhnutné aj odporúčané
  • náležitosti konkrétnych typov zmlúv – nevyhnutné aj odporúčané (s poukazom na doterajšiu judikatúru):

                                zmluvy scudzovacie (kúpna, darovacia)

                               zmluvy splnomocňovacie (mandátna, príkazná, komisionárska, zmluva o

                               sprostredkovaní a obchodnom zastúpení)

                               zmluva o dielo

                               licenčné zmluvy

                               zmluvy v doprave

                              outsourcingové zmluvy

                              pôžička a výpožička, úver

                              nájomné a leasingové zmluvy

                              iné typy zmlúv, nepomenované a zmiešané zmluvy

  • zmluvná dokumentácia
  • riešenie sporov so zmlúv
  • najčastejšie chyby vedúce k nemožnosti žalovať partnera
  • riadená diskusia k aktuálnym problémom

Lektori

špecialistka na uzatváranie zmlúv

Garant

Mgr. Vladimíra Lauko Jacková
 0905 436 751