Správny poriadok pre banky a finančné inštitúcie

Správny poriadok pre banky a finančné inštitúcie

Ciele

Vysvetliť účastníkom filozofiu a fungovanie  správneho  poriadku ako všeobecného  procesnoprávneho  predpisu, charakterizovať správne orgány, účastníkov konania a základné pravidlá ich konania.

Účastníci

Zamestnanci bánk, poisťovní a iných finančných inštitúcií, ktorí si chcú zvýšiť vedomosti v oblasti platných predpisov správneho poriadku  a svoju odbornosť doplniť o špecifiká vo vzťahu správneho práva a banky, nakoľko banky a poisťovne vstupujú do rozmanitých správnych konaní ako ich účastníci.

Obsah seminára

 • Správny poriadok ako všeobecný procesnoprávny predpis
 • Správne orgány
 • Základné zásady správneho konania
 • Formy podania zápisnice
 • Doručenie verejnou vyhláškou
 • Prerušenie konania
 • Zastavenie konania
 • Právo nazerať do spisov, kópie spisov
 • Ústne pojednávanie
 • Riadne a mimoriadne opravné prostriedky
 • Nároky svedkov
 • Súdne preskúmanie rozhodnutí a správne súdnictvo
 • Riadená diskusia

 

Seminár máinteraktívny charakter, je prakticky orientovaný, jednotlivé lekcie dopĺňa riadená diskusia a analýza  konkrétnych situácií

Lektori

skúsený odborník v oblasti verejného práva

Garant

Mgr. Vladimíra Lauko Jacková
 0905 436 751