Rozsudky súdneho dvora Európskej únie – relevantné pre bankový a finančný sektor v oblasti DPH

Rozsudky súdneho dvora Európskej únie – relevantné pre bankový a finančný sektor v oblasti DPH

Súdny dvor Európskej únie patrí v súlade s čl. 13 Zmluvy o Európskej únii (ZEÚ) medzi inštitúcie Európskej únie a jeho úlohou  je zabezpečiť dodržiavanie práva pri výklade a uplatňovaní zakladajúcich zmlúv EÚ.  Skladá sa zo Súdneho dvora, Všeobecného súdu a osobitných súdov (čl. 19 ZEÚ). Jediným doposiaľ zriadeným osobitným súdom je Súd pre verejnú službu EÚ.

Ciele

Vysvetliť DPH problematiku pri transakciách relevantných najmä pre bankový a finančný sektor na príkladoch vybraných rozsudkov  Súdneho  dvora Európskej únie.

Účastníci

Zamestnanci bánk, iných finančných inštitúcií a firiem, ktorí sa potrebujú oboznámiť so základnými rozhodnutiami Súdneho dvora pre oblasť bankovej a obdobnej činnosti a majú záujem o fundovaný výklad konkrétnych súdnych rozhodnutí.

Obsah seminára

I.      Rozsudky v oblasti skupinovej registrácie na účely DPH

 • C‑480/10 Európska komisia proti Švédskemu kráľovstvu -  možnosť vytvoriť skupinu na účely DPH iba na podniky pôsobiace vo finančnom a poisťovacom sektore
 • C-7/13 Skandia America Corporation USA, filial Sverige proti Skatteverket - posúdenie transakcií medzi zriaďovateľom (sídlom spoločnosti) v treťom štáte a jeho Švédskou pobočkou (organizačnou zložkou), ktorá je členom tzv. „DPH skupiny“ vo Švédsku.

 II.         „Zneužívajúce konanie“ v oblasti DPH

 • C-255/02 Halifax a iní - Banková inštitúcia mala v dôsledku svojich bankových činností oslobodených od DPH veľmi nízky koeficient na odpočítanie DPH na vstupe. Keďže plánovala otvoriť 4 call centrá a na tento účel zhodnotiť a zrekonštruovať niekoľko nehnuteľností, vytvorila štruktúru prepojených spoločností s cieľom prostredníctvom nej získať čo najviac súvisiacej DPH späť
 • C-103/09 Weald Leasing Ltd. - daňová výhoda, ako hlavný cieľ uskutočnenia uvedených transakcií
 • C-277/09 RBS Deutschland Holdings GmbH - voľba organizačnej štruktúry
 • C 653/11 Paul Newey – prekvalifikácia zmluvných dojednaní, zohľadnenie hospodárskej a obchodnej reality
 • C‑662/13 Surgicare ‑ Unidades de Saúde SA - či smernica 2006/112 bráni predchádzajúcemu a povinnému uplatneniu vnútroštátneho správneho konania, v prípade ak daňová správa má podozrenie o zneužívajúcom konaní.

 III.      Outsourcované činnosti

 • C – 2/95 SDC – zúčtovacie centrum

 IV.      Riadenie portfólia cenných papierov

 • C-44/11 Deutsche Bank proti Finanzamt Frankfurt/M. V-Höchst – oslobodenie verzus uplatnenie DPH

 V.         Záruka na upísanie akcií

 • C – 540/09 Skandinaviska Enskilda Banken - Záruka na upísanie akcií („underwriting guarantee“) poskytovaná za províziu úverovými inštitúciami spoločnostiam, ktoré emitovali akcie na kapitálovom trhu — Plnenia týkajúce sa cenných papierov

 VI.      Sprostredkovateľské služby

 • C – 235/00 CSC Financial Services – sprostredkovanie cenných papierov
 • C – 453/05 Ludwig – sprostredkovanie úveru
 • C-207/87 Weissgerber – sprostredkovanie úverov a pôžičiek
 • C-8/81 Ursula Becker – sprostredkovanie úverov a pôžičiek

 VII.    Poskytovanie, dohadovanie a správa úverov

 • C-381/09 - Poskytovanie, dohadovanie a správa úverov — Úžernícke pôžičky — Nedovolená činnosť

 VIII.Prevody a platby

 • C-350/10 Nordea Pankki Suomi Oyj - Prevody a platby – Transakcie týkajúce sa cenných papierov – Služby elektronického prenosu správ pre finančné inštitúcie
 • C-276/09 Everything Everywhere Ltd, formerly T-Mobile (UK) Ltd - operácie týkajúce sa platieb a prevodov
 • C-175/09 Axa - operácie týkajúce sa platieb a prevodov, vymáhanie dlhov
 • Ÿ C-130/15 National Exhibition Centre Limited a C-607/14 Bookit Limited – rezervácie vstupov na podujatia prostredníctvom debetných a kreditných kariet

 IX.      Prevzatie záväzku

 • C – 455/05 Velvet & Steel – prevzatie záväzku finančného charakteru

 X.         Výpočet koeficientu

 • C - 388/11 Société Le Crédit Lyonnais – otázka zahŕňania príjmov organizačných zložiek zriaďovateľa založených mimo ČŠ, v ktorom je založený zriaďovateľ, do výpočtu koeficientu pre krátenie odpočtu DPH z dôvodu poskytovania oslobodených a neoslobodených plnení

XI.         Činnosti týkajúce sa peňazí používaných ako zákonné platidlo

 • Ÿ C - 264/14 David Hedqvist – výmena bitcoinov za tradičné meny

Lektori

Daňový poradca s viac ako pätnásťročnou skúsenosťou s DPH na národnej i medzinárodnej úrovni.