Právo Európskej únie

Ciele

Cieľom seminára je pre potreby právnikov a neprávnikov zrozumiteľnou a prehľadnou formou poukázať na najdôležitejšie súvislosti úniového práva a prehĺbiť skôr nadobudnuté vedomosti z tejto oblasti. Účastníci seminára nadobudnú komplexný pohľad na aktuálnu povahu úniového práva, na jeho pramene, proces ich tvorby a proces povinnej harmonizácie tohto práva v našich podmienkach.

Účastníci

Zamestnanci NBS a ostatných finančných inštitúcií, zamestnanci ústredných orgánov štátnej správy prichádzajúci do kontaktu s právom Európskej únie (úniovým právom). Zamestnanci pracujúci na tlačových oddeleniach.

Seminár je určený tak pre právnikov, ako aj neprávnikov so záujmom rozšíriť si vedomosti v tejto oblasti.

Obsah seminára

 1. Európska únia
  • Európske spoločenstvo
  • Európska únia pred Lisabonskou zmluvou
  • Európska únia na základe Lisabonskej zmluvy
   • Ciele, úlohy a činnosti Európskej únie
   • Právomoci Európskej únie
  • Právna subjektivita
   • Právna subjektivita Európskeho spoločenstva
   • Právna subjektivita Európskej únie
 2. Úniové právo
  • Európske právo pred Lisabonskou zmluvou
  • Komunitárne právo pred Lisabonskou zmluvou
   • Autonómnosť komunitárneho práva
   • Prednosť komunitárneho práva
   • Priama aplikovateľnosť komunitárneho práva
   • Priamy účinok komunitárneho práva
   • Sankcionovateľnosť porušenia komunitárneho práva
   • Najdôležitejšie zásady súvisiace s komunitárnym právom
  • Úniové právo pred Lisabonskou zmluvou
  • Úniové právo na základe Lisabonskej zmluvy
 3. Pramene úniového práva
  • Systematika členenia prameňov úniového práva
   • Primárne právo
   • Základné práva a všeobecné právne zásady
   • Sekundárne právo
   • Rozsudky Súdneho dvora Európskej únie
   • Právne obyčaje
   • Vybrané zmluvy
 4. Tvorba úniového práva
  • Tvorba primárneho úniového
  • Tvorba sekundárneho úniového práva práva

Lektori

skúsený odborník v oblasti európskeho práva