Novela zákona č. 566/2001 Z.z. o cenných papieroch a investičných službách

Novela zákona č. 566/2001 Z.z. o cenných papieroch a investičných službách

Ciele

Poskytnúť účastníkom aktuálne informácie o novelizovaných ustanoveniach zákona č. 566/2001 Z.z. o cenných papieroch a investičných službách, upozorniť na zmeny, výnimky, sankcie a tiež na súvisiace zmeny v iných zákonoch. 

Účastníci

Seminár určený zamestnancom finančných inštitúcií, verejnoprávnych inštitúcií, investičných spoločností a obchodníkom s cennými papiermi. 

Obsah seminára

  • Implementácia smernice Európskeho parlamentu o konečnom zúčtovaní v platobných systémoch a zúčtovacích systémov cenných papierov
  • Implementácia smernice Európskeho parlamentu a Rady o dohodách a finančných zárukách
  • Koncepcia prepojeného (interoperabilného) systému
  • Zmluvné vzťahy medzi prevádzkovateľmi systémov
  • Povinnosť oznamovať NBS vzájomné prepojenie tohto systému s iným systémom
  • Ochrana platobných systémov a systémov vyrovnania pred rizikami
  • Súvisiace zmeny zákona č.40/1964 Zb. Občiansky zákonník, zákona č. 483/2001 o bankách, zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii, zákona č. 8/2008 o poisťovníctve a zákona č. 492/2009 Z.z.o platobných službách

Lektori

Špecialisti na prospektovú direktívu z NBS a MF SR 

Garant

Mgr. Vladimíra Lauko Jacková
 0905 436 751