Alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov (ARS)

  • Cena kurzu
    198€
  • Najbližší termín
    02. 06. 2020
  • Na stiahnutie
    Pozvánka

Alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov (ARS)

Ciele

Poskytnúť ucelený a komplexný pohľad na problematiku alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov. Zároveň objasniť význam a dôležitosť využitia dotknutého právneho inštitútu mimosúdneho riešenia sporov, a to nielen z pohľadu spotrebiteľa, ale predovšetkým s akcentom na predávajúceho vo forme účinného nástroja na predchádzanie súdnym sporom a možným negatívnym reputačným dopadom.   

Účastníci

Pracovníci reklamačných oddelení, auditu, compliance, pracovníci oddelenia starostlivosti o klientov, finanční sprostredkovatelia.

Obsah seminára

-        Čo je alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov /právny rámec/

-        Pôsobnosť alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov

-        Náklady alternatívneho riešenia sporu

-        Subjekty alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov

-        Povinnosti vyplývajúce predávajúcim zo Zákona o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov

-        Čo musí predchádzať alternatívnemu riešeniu sporov /reklamačný proces/

-        Doručovanie v rámci alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov

-        Návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu

-        Obligatórne odmietnutie návrhu na začatie alternatívneho riešenia sporu

-        Fakultatívne odmietnutie návrhu na začatie alternatívneho riešenia sporu

-        Začatie alternatívneho riešenia sporu

-        Postup a zásady alternatívneho riešenia sporu

-        Ukončenie alternatívneho riešenia sporu

-        Inštitút zastúpenia a počítania lehôt

-        Štátna správa v oblasti alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov

-        Kontrola nad dodržiavaním povinnosti poskytnúť súčinnosť

-        Príklady z praxe a diskusia

Lektori

Dĺžka trvania

1 deň

Aktuálne termíny

02. 06. 2020 (Pozvánka)

Garant

Ing. Monika Kovácsová
 0915 720 043
 

Cena

165 € bez DPH
198 € s DPH

Variabilný symbol

1995

Miesto konania

BratislavaPrihláška na kurz

Termín konania

Účastník kurzu

Fakturačné údaje

Adresa pracoviska

Iné

* Povinné údaje

Uzávierka prihlášok je 7 kalendárnych dní pred termínom konania podujatia.

Vysielajúce organizácie uhradia účastnícky poplatok vrátane prípadného požadovaného ubytovania do termínu uzávierky na číslo účtu 74069/0720, konštantný symbol 0308.
SWIFT: NBSB SK BX
IBAN: SK08 0720 0000 0000 0007 4069

Záväznú prihlášku je možné stornovať 5 dní pred konaním podujatia.

Zastúpenie účastníka je možné.

V prípade nestornovanej záväznej prihlášky si IBV NBS, n.o. vyhradzuje právo vyfakturovať účastnícky poplatok v plnej výške.