• Cena kurzu
    540€
  • Najbližší termín
    08. - 09. 03. 2023
  • Na stiahnutie
    Pozvánka

Krízové financie

Ciele

V rámci workshopu na príkladoch z praxe preberiete hlavné možnosti, ako sa vystríhať problémom v úverovej oblasti počas krízových období. Naučíte sa včas identifikovať varovné signály, slabé stránky firiem a ošetrovať riziká pri ich úverovaní.

Workshop je postavený na príkladoch z prostredia slovenských firiem rôznych veľkostí a zamerania. Okrem prípadových štúdií si preberiete aj možnosti, akými môžu podnikatelia skresľovať výsledky firiem po účtovnej stránke. Dozviete sa tiež, akými spôsobmi môžu majitelia z vlastnej firmy (i napriek stratám) vybrať maximum prostriedkov a ako sa z pozície banky voči tomuto účinne brániť.

Účastníci

Zamestnanci bánk na pozíciách: vzťahoví manažéri SB / SME / Corporate, úveroví analytici, schvaľovatelia firemných úverov, bankoví metodici, interní audítori so zameraním na úverovú oblasť a zamestnanci firiem na pozíciách: finanční riaditelia, ekonómovia, účtovníci a účtovní audítori. Maximálny počet účastníkov v skupine je 12.

Obsah seminára

Efektívna práca s firmami v úverovej oblasti v nestabilnej dobe.

► Identifikácia varovných signálov a možnosti ošetrenia rizík na skutočných príkladoch.

► Úverové prípady na pokračovanie (firma pred a po problémoch).

► Analýza špecifických položiek výkazov: Goodwill a Oceňovacie rozdiely majetku, Rozdiel v daňových a účtovných odpisoch a rezervách.

► Položky Aktivácia a Zmena stavu zásob – ich využívanie vo firmách a dopad na výsledky.

► Firma v kríze a jej ďalšie oslabovanie. Možnosti výberu peňazí z firmy (aj napriek stratám).

► Možnosti, akými môžu firmy skresliť / zakryť finančné problémy v období krízy.

Lektori

Štefan M. Špecialista na úverové riziko, finančné analýzy firiem s dlhoročnou praxou z oblasti bankovníctva.

Dĺžka trvania

2 dni

Aktuálne termíny

08. - 09. 03. 2023 (Pozvánka)

Garant

Mgr. Vladimíra Lauko Jacková
 0905 436 751
 

Harmonogram

9.00-17.00 hod. platí pre oba dni

Cena

450 € bez DPH
540 € s DPH

Variabilný symbol

2483

Miesto konania

ONLINE seminárPrihláška na kurz

Termín konania

Účastník kurzu

Fakturačné údaje

Adresa pracoviska

Iné

* Povinné údaje

Uzávierka prihlášok je 7 kalendárnych dní pred termínom konania podujatia.

Vysielajúce organizácie uhradia účastnícky poplatok vrátane prípadného požadovaného ubytovania do termínu uzávierky na číslo účtu 74069/0720, konštantný symbol 0308.
SWIFT: NBSB SK BX
IBAN: SK08 0720 0000 0000 0007 4069

Záväznú prihlášku je možné stornovať 5 dní pred konaním podujatia.

Zastúpenie účastníka je možné.

V prípade nestornovanej záväznej prihlášky si IBV NBS, n.o. vyhradzuje právo vyfakturovať účastnícky poplatok v plnej výške.