Krízové financie

Ciele

V rámci workshopu na príkladoch z praxe preberiete hlavné možnosti, ako sa vystríhať problémom v úverovej oblasti počas krízových období. Naučíte sa včas identifikovať varovné signály, slabé stránky firiem a ošetrovať riziká pri ich úverovaní.

Workshop je postavený na príkladoch z prostredia slovenských firiem rôznych veľkostí a zamerania. Okrem prípadových štúdií si preberiete aj možnosti, akými môžu podnikatelia skresľovať výsledky firiem po účtovnej stránke. Dozviete sa tiež, akými spôsobmi môžu majitelia z vlastnej firmy (i napriek stratám) vybrať maximum prostriedkov a ako sa z pozície banky voči tomuto účinne brániť.

Účastníci

Zamestnanci bánk na pozíciách: vzťahoví manažéri SB / SME / Corporate, úveroví analytici, schvaľovatelia firemných úverov, bankoví metodici, interní audítori so zameraním na úverovú oblasť a zamestnanci firiem na pozíciách: finanční riaditelia, ekonómovia, účtovníci a účtovní audítori. Maximálny počet účastníkov v skupine je 12.

Obsah seminára

Efektívna práca s firmami v úverovej oblasti v nestabilnej dobe.

► Identifikácia varovných signálov a možnosti ošetrenia rizík na skutočných príkladoch.

► Úverové prípady na pokračovanie (firma pred a po problémoch).

► Analýza špecifických položiek výkazov: Goodwill a Oceňovacie rozdiely majetku, Rozdiel v daňových a účtovných odpisoch a rezervách.

► Položky Aktivácia a Zmena stavu zásob – ich využívanie vo firmách a dopad na výsledky.

► Firma v kríze a jej ďalšie oslabovanie. Možnosti výberu peňazí z firmy (aj napriek stratám).

► Možnosti, akými môžu firmy skresliť / zakryť finančné problémy v období krízy.

Lektori

Štefan M. Špecialista na úverové riziko, finančné analýzy firiem s dlhoročnou praxou z oblasti bankovníctva.