Finančná analýza firmy: Audit podnikateľských a investičných zámerov

Finančná analýza firmy: Audit podnikateľských a investičných zámerov

Ciele

Naučiť účastníkov preskúmať a zhodnotiť podnikateľské a investičné zámery predkladaných žiadateľov o úver. Zoznámiť účastníkov s najčastejšími spôsobmi „vylepšovania“ ako aj návratnosti predpokladaných podnikateľských a investičných zámerov, tak účtovných a finančných výsledkov samotných klientov. Naučiť účastníkov zhodnotiť ekonomické ukazovatele firmy a načrtnúť jej budúce fungovanie v prípade nepriaznivého vývoja a následnej finančnej výpomoci alebo reštrukturalizácie.

Účastníci

Zamestnanci bánk a ďalších finančných inštitúcií, ktorých súčasťou práce je komplexné analyzovanie a hodnotenie finančnej situácie dlžníka na základe výkazov o dosiahnutých výsledkoch predložených za porovnateľné obdobia, následná interpretácia výsledkov, analýza hospodárskeho výsledku firmy a vyhodnotenie jej silných a slabých stránok.

Obsah seminára

1. deň

Analýza finančného zdravia a konkurencieschopnosti  žiadateľa o úver (klienta)

 • Analýza vonkajšieho a vnútorného okolia podniku (klienta).
 • Možnosti spracovania analýzy finančnej situácie klienta a interpretácia jej výsledkov.
 • Najčastejšie spôsoby „vylepšovania“ finančných výsledkov klientom  
 • Praktické možnosti hodnotenia finančnej situácie klienta pomocou benchmarkingu.
 • Zostavenie SWOT analýzy klienta z pohľadu jeho podnikateľského alebo investičného zámeru.

Možnosti preskúmania a zhodnotenia podnikateľských a investičných zámerov klientov

 • Audit predmetu  podnikateľského alebo investičného zámeru klienta, t.j. preskúmanie a zhodnotenie nových výrobkov, služieb alebo technológií z pohľadu pridanej hodnoty pre zákazníka (investora). 
 • Audit vyhodnocenia návratnosti podnikateľského alebo investičného zámeru spracovaného klientom.

2. deň

 • Praktické príklady spracovania finančnej analýzy podniku na základe informácií dostupných na internete
 • Spracovanie analýzy konkrétných podnikov jednotlivými účastníkmi seminára.
 • Spracovanie finančnej analýzy ľubovoľných podnikov jednotlivými účastníkmi za pomoci MS Excel.
 • Interpretácia spracovaných finančných analýz.

Seminár je prakticky orientovaný, jeho súčasťou je riešenie problémových situácií na príkladoch z praxe, riešenie prípadových štúdií, konzultácie k problémovým oblastiam a moderovaná diskusia. Účastníci, ktorí úspešne a aktívne absolvovali seminár „FINAČNÁ ANALÝZA FIRMY- Audit podnikateľských a investičných zámerov“získajú osvedčenie.

Dovoľujeme si účastníkov požiadať, aby si doniesli prenosné počítače, nakoľko riešenie praktických  príkladov prebieha pomocou MS Excel.

Lektori

Špecialista na firemné analýzy, finančné poradenstvo, kapitálové trhy a podnikové financie, Česká republika 

Garant

Mgr. Vladimíra Lauko Jacková
 0905 436 751