Bod zvratu v (bankovej) praxi

  • Cena kurzu
    192€
  • Najbližší termín
    27. 02. 2023
  • Na stiahnutie
    Pozvánka

Bod zvratu v (bankovej) praxi

Ciele

Metóda Bodu zvratu (resp. Break Even Point) patrí medzi základné formy posudzovania efektivity investícií vo firmách. V rámci tohto micro workshopu sa naučíte využívať tento užitočný spôsob ekonomickej analýzy v prostredí slovenských firiem.

Okrem rýchlej aplikácie metódy si prejdete aj komplikovanejšie príklady – rozhodovanie štýlom „Rent or Buy“, „Make or Buy“, naučíte sa vypočítať Bod indiferencie a Maržu bezpečia. Získané vedomosti je možné využiť pre potrebu úverovej analýzy firmy, ako aj na interné riadenie ekonomických rozhodnutí firmy.

Účastníci

Webinár je určený zamestnancom bánk na pozíciách: vzťahoví manažéri, úveroví analytici, úveroví schvaľovatelia, bankoví metodici, interní audítori so zameraním na úverovú oblasť a ďalej pre zamestnancov firiem z pozícií: finanční riaditelia, ekonómovia, účtovníci a účtovní audítori. Maximálny počet účastníkov je 12.

Obsah seminára

►     Hlavný princíp metódy Bodu zvratu a ilustrácia na príkladoch z praxe.

►     Komplexnejšie príklady a zohľadňovanie externých faktorov pri rozhodovaní o investíciách.

►     Výpočet a nastavenie Marže bezpečia. Jednoduchý princíp a stanovenie Bodu indiferencie.

►     Rozhodovania typu „Rent or Buy“ a „Make or Buy“, „Sleep or Abandon“ atď.

Lektori

Štefan M. špecialista na úverové riziko, finančné analýzy firiem s dlhoročnou praxou z oblasti bankovníctva.

Dĺžka trvania

0,5 dňa

Aktuálne termíny

27. 02. 2023 (Pozvánka)

Garant

Mgr. Vladimíra Lauko Jacková
 0905 436 751
 

Harmonogram

13.00 - 17.00 hod. 

MS Teams. 

Cena

160 € bez DPH
192 € s DPH

Variabilný symbol

2482

Miesto konania

ONLINE seminárPrihláška na kurz

Termín konania

Účastník kurzu

Fakturačné údaje

Adresa pracoviska

Iné

* Povinné údaje

Uzávierka prihlášok je 7 kalendárnych dní pred termínom konania podujatia.

Vysielajúce organizácie uhradia účastnícky poplatok vrátane prípadného požadovaného ubytovania do termínu uzávierky na číslo účtu 74069/0720, konštantný symbol 0308.
SWIFT: NBSB SK BX
IBAN: SK08 0720 0000 0000 0007 4069

Záväznú prihlášku je možné stornovať 5 dní pred konaním podujatia.

Zastúpenie účastníka je možné.

V prípade nestornovanej záväznej prihlášky si IBV NBS, n.o. vyhradzuje právo vyfakturovať účastnícky poplatok v plnej výške.