Legislatíva, pravidlá a systémy v platobných službách v SR

Legislatíva, pravidlá a systémy v platobných službách v SR

Ciele

Oboznámiť účastníkov s platnou legislatívou a základnými pravidlami v oblasti platobných služieb, a ďalšej legislatívy a ich dôsledkoch pre bankovú a firemnú sféru a o platobných systémoch používaných v SR.

Účastníci

Zamestnanci bánk, najmä z útvarov platobného styku a back-office, ktorí si potrebujú prehĺbiť vedomosti o legislatíve a pravidlách v oblasti platobných služieb. Seminár je vhodný aj pre odborných pracovníkov z iných útvarov so záujmom rozšíriť si vedomosti v uvedenej oblasti.

Obsah seminára

 • Základná legislatíva a pravidlá v platobných službách a ich uplatňovanie v praxi
  • Smernica EP a R 2015/2366 o platobných službách – PSD2
  • Delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2018/389 z 27.11.2017
  • Zákon č. 492/2009 Z. z. o platobných službách
  • Oblasť SEPA - Nariadenie EP a R 260/2012, SEPA produkty
  • Aktuálny stav v PSD2 – štandardy, typy služieb, reporting
 • Súvisiaca legislatíva a jej dopady na fungovanie platobného styku
  • Novela Nariadenia 924/2009
  • Smernica 2014/92/EÚ – PAD
  • Nariadenie 847/2015
  • Smernica 849/2015
  • Nariadenie 2016/679 - GDPR
  • Novela Zákona 171/2005
  • EPC rulebook – SCT, SDD, SCT INST, SEPA RTP
  • Štandardy SWIFT (hlavne GPI, Instant Payments-TIPS)
 • Druhy platobných systémov v podmienkach SR – SIPS a TARGET2-SK
  • Základné pravidlá, využívanie pri firemných a retailových klientoch

Lektori

skúsený odborník v oblasti platobného styku

Garant

Ing. Mario Goliaš
 0905 436 719