Back Office (Treasury Back office)

Back Office (Treasury Back office)

Ciele

Oboznámiť účastníkov s  funkciou a zodpovednosťami útvaru Back Office, životným cyklom obchodu, s dôrazom na jeho včasné a bezchybné vysporiadanie a riziko, ktoré môže dobre fungujúci Back Office pozitívne ovplyvniť.

Účastníci

Zamestnanci bánk a podnikov útvarov back office, junior obchodníci útvarov treasury, ktorí potrebujú získať a rozšíriť si vedomosti z oblasti fungovania back office, vysporiadania treasury operácií. Seminár je vhodný aj pre odborných pracovníkov z iných útvarov so záujmom rozšíriť si vedomosti v uvedenej oblasti.

Obsah seminára

Funkcie back office

Popis životného cyklu obchodu

 • Tiket k obchodu
  • jednoznačné označenie obchodu
  • zaslanie inštrukcie FO-BO
  • platobné inštrukcie
  • verifikácia oprávnených osôb
  • uvoľnenie konfirmácií / platieb
  • rekonciliácia konfirmácií
 • Platby
  • valuta
  • splatnosť
  • platobné metódy
  • cut off times
  • netting (bilaterálny, multilaterálny)
  • CLS

Post-settlement povinnosti

  • konfirmačný proces
  • cash manažment
  • rekonciliácia nostro účtov
  • zaúčtovanie operácií
  • reklamácie (investigations)
  • reporting (NBS, iné útvary banky, materská banka)

Vplyv back office na rôzne druhy rizík, ktorým musí firma (banka, podnik) čeliť

Vnútorné kontrolné mechanizmy

Ako znížiť operačné riziko

Lektori

skúsený odborník v oblasti back office

Garant

Ing. Mario Goliaš
 0905 436 719