Stratégia boja proti legalizácii príjmov z trestnej činnosti - začiatočníci

Stratégia boja proti legalizácii príjmov z trestnej činnosti - začiatočníci

Ciele

Naučiť účastníkov resp. ich oboznámiť:

 • s formami a metódami prania špinavých peňazí a financovania terorizmu  v bankovníctve a finančných službách
 • s indikátormi prania špinavých peňazí a typickými formami NOO pre oblasť bankovníctva a finančných služieb
 • s možnými scenármi pre nastavenie automatického monitorovania potenciálnych NOO
 • so zákonnou úpravou v AML/CTF oblasti so zameraním na praktický výkon jednotlivých činností
 • so spôsobom ohlasovania NOO a realizáciou zdržania neobvyklej obchodnej operácie

Účastníci

Zamestnanci bánk a iných finančných inštitúcií, do ktorých agendy patria opatrenia banky, zamerané na boj proti legalizácii príjmov z trestnej činnosti a financovania terorizmu. Je vhodný tiež pre zamestnancov útvarov interného auditu, pracovníkov pôsobiacich v oblasti boja proti podvodom, pracovníkov pobočiek a expozitúr a ďalších zamestnancov, ktorí prichádzajú do styku s klientom, odporúčajú a uzatvárajú obchody.

Obsah seminára

1.blok:

 • definovanie pojmov, modelové prípady prania špinavých peňazí
 • charakteristika foriem a metód prania špinavých peňazí
 • indikátory a typické formy NOO
 • možné scenáre pre nastavenie automatického monitorovania potenciálnych NOO

2.blok:

 • zákonná úprava v oblasti AML/CTF so zameraním na praktický výkon jednotlivých činností
 • spôsob ohlasovania NOO a realizácia zdržania NOO
 • problematika ohlasovania opakovaných NOO a rizikovosť klienta

3. blok:

 • rozbor prípadov prania špinavých peňazí – spätná analýza možnej včasnej identifikácie a rizikových faktorov
 • podvodné transakcie a postup pri ich riešení
 • diskusia, otázky

Lektori

špecialista s dlhoročnými skúsenosťami v oblasti ochrany pred praním špinavých peňazí a financovaním terorizmu

Garant

Ing. Mario Goliaš
 0905 436 719