Stratégia boja proti legalizácii príjmov z trestnej činnosti - pokročilí

Stratégia boja proti legalizácii príjmov z trestnej činnosti - pokročilí

Ciele

Naučiť účastníkov resp. ich oboznámiť:

  • so zákonnou úpravou v AML/CTF oblasti so zameraním na praktický výkon jednotlivých činností,
  • so spôsobom ohlasovania NOO a realizáciou zdržania neobvyklej obchodnej operácie.

Účastníci

Zamestnanci bánk a iných finančných inštitúcií, do ktorých agendy patria opatrenia banky, zamerané na boj proti legalizácii príjmov z trestnej činnosti a financovania terorizmu. Je vhodný tiež pre zamestnancov útvarov interného auditu, pracovníkov pôsobiacich v oblasti boja proti podvodom, pracovníkov pobočiek a expozitúr a ďalších zamestnancov, ktorí prichádzajú do styku s klientom, odporúčajú a uzatvárajú obchody.

Obsah seminára

1.blok:

  • konná úprava v oblasti AML/CTF so zameraním na praktický výkon jednotlivých činností
  • spôsob ohlasovania NOO a realizácia zdržania NOO
  • problematika ohlasovania opakovaných NOO a rizikovosť klienta
  • vykonávanie starostlivosti o klienta
  • hodnotenie rizikovosti klienta

2. blok:

  • rozbor prípadov prania špinavých peňazí – spätná analýza možnej včasnej identifikácie a rizikových faktorov
  • podvodné transakcie a postup pri ich riešení

3. blok:

  • diskusia, otázky

Lektori

špecialista s dlhoročnými skúsenosťami v oblasti ochrany pred praním špinavých peňazí a financovaním terorizmu

Garant

Ing. Mario Goliaš
 0905 436 719