Školenie pre používateľov APS STATUS_DFT

Školenie pre používateľov APS STATUS_DFT

Ciele

Pripraviť účastníkov z vykazujúcich subjektov finančného trhu na prácu s aplikačným programovým systémom STATUS_DFT. 

Účastníci

Používatelia s pridelenými oprávneniami na prístup do systému STATUS_DFT, ktorí ovládajú prostredie Windows XP, resp. Windows 2000 a MS Excel 2003. Školenie v rozsahu používateľskej príručky je určené zamestnancom, ktorí začínajú pracovať s APS STATUS_DFT. 

Obsah seminára

 • popis funkcionality APS STATUS_DFT
 • typy a role používateľov v systéme, úlohy editora a zodpovednej osoby v systéme
 • všeobecné pravidlá pre ovládanie grafického prostredia APS STATUS_DFT
 • prístupové práva používateľov
 • typy výkazov - statické a dynamické výkazy
 • založenie vstupného výkazu v subjekte
 • editovanie statického a dynamického vstupného výkazu v subjekte
 • vnútrovýkazové, medzivýkazové a medzisubjektové kontroly
 • kontrola stĺpcov dynamických výkazov na číselníky
 • identifikácia a odstraňovanie chýb vo výkaze
 • importovanie a exportovanie XLS príloh dokumentu
 • zmena stavu výkazu editorom a zodpovednou osobou
 • komunikácia medzi používateľmi v APS
 • ostatné činnosti používateľa

Lektori

metodik odboru štatistiky NBS 

Garant

Ing. Mario Goliaš
 0905 436 719