Metodológia, procesy a kvalita s nadväznosťou na ISO a audit

Metodológia, procesy a kvalita s nadväznosťou na ISO a audit

Ciele

Preskúmame oblasti metodického vedenia, systémového riadenia, procesov, kvality, spokojnosti, ale i nespokojnosti zákazníkov, vymedzíme pojmy a definície. Posúdime, či je pojem kvalita vnímaný všetkými rovnako a ako je užitočný systémový prístup. Objasníme, aké sú výhody, ale aj prečo je niekedy málo prínosná certifikácia ISO (9000). Prečo je sťažnosť dar? 

Účastníci

Manažéri, odborníci a interní audítori, ktorí riadia organizácie alebo sa na riadení podieľajú, a ktorých sa týka riadenie procesov, kvality, či spokojnosti zákazníkov. Seminár je určený taktiež tým, ktorí majú záujem sa zdokonaľovať, či inšpirovať v tejto problematike. 

Obsah seminára

  • Systémový prístup, metodológia
  • Čo si predstavíme pod pojmom kvalita?
  • Je kvalita vnímaná všetkými rovnako?
  • Definícia a systémy kvality, princípy riadenia kvality
  • Čo zahŕňa dobré riadenie a správa procesov?
  • Prečo môže byť prínosná, či neprínosná certifikácia ISO 9000?
  • Čo má skúmať audítor?
  • Aké sú nevýhody certifikácie a ako im čeliť?
  • Ako sa skúma, meria a vyhodnocuje spokojnosť zákazníkov?
  • Je možné zo sťažností vyťažiť podnety pre zlepšovanie?

Súčasťou seminára je diskusia nad uvedenými témami a množstvo praktických príkladov. 

Lektori

Vladimír Krůta, DIP MGMT
Pôsobí ako poradca a lektor vo vlastnej firme KRUTOL® Consulting (www.krutol.cz). Súčasné hlavné aktivity: lektorská činnosť. Semináre v oblastiach: riadenie procesov so zameraním na IT služby, interné smernice, správa procesov a metodológia a tiež konzultácie v oblasti manažmentu, podnikovom riadení, obchodnom, či organizačnom plánovaní a riadení rozvoja organizácie. 
Je držiteľom certifikátov, napr. ITIL® v2, ITIL® v3, ISO 9000 – 2000 Transition Auditor, ISO 14000 (Enviromental Management System) Internal Auditor, Prince 2. 

Garant

Ing. Mario Goliaš
 0905 436 719