MS Excel II: Dátový sklad a riadenie výstupov

MS Excel II: Dátový sklad a riadenie výstupov

Ciele

Dôkladne si precvičiť na rôznych modelových situáciách znalosť práce s najrozšírenejším kalkulátorom MS Excel a spoznať jeho pokročilé analytické a reportovacie funkcionality. 

Účastníci

Zamestnanci bánk a finančných inštitúcií – pokročilí užívatelia, ktorí pracujú v útvaroch plánovania, kontrolingu, manažérskeho reportingu, finančného riadenia, analytických útvaroch, ako aj zamestnanci v ďalších útvaroch, ktorí pri svojej práci využívajú MS Excel. 

Obsah seminára

  • makrá ako základ automatizácie: prehliadanie, krokovanie a úprava makier
  • činnosť makra po jednotlivých krokoch, návod na jeho sledovanie
  • tvorba zložitejších makier, ktoré dokážu viac ako samotné formátovanie alebo kopírovanie údajov
  • zápis do dátového skladu – tvorba algoritmu pre zapisovanie údajov do štruktúrovaného dátového skladu
  • ukážka spôsobu prevedenia zmien v systéme na jedenkrát namiesto mnohých ručných zásahov a opráv
  • analýza drill – down; odstránenie problému veľkého množstva výsledných tabuliek a grafov v MIS
  • algoritmy ktoré umožňujú prechod rôznymi úrovňami skupín výrobkov
  • automatizácia aplikácií: rozšírený dátový model o ďalšie funkcionality pre import a export údajov do ostatných aplikácií
  • ovládanie kontingenčných tabuliek pomocou makier

Lektori

skúsený lektor z Českej republiky, špecialista na MS Excel 

Garant

Ing. Monika Kovácsová
 0915 720 043