Základy teórie portfólia

 • Cena kurzu
  334.8€
 • Najbližší termín
  20. - 21. 10. 2020
 • Na stiahnutie
  Pozvánka

Základy teórie portfólia

Ciele

Oboznámiť účastníkov s najdôležitejšími teoretickými prístupmi a metodickými nástrojmi portfóliových analýz. Dôraz sa kladie na popis možností kvantifikácie charakteristík ako očakávaná výnosnosť, bezrizikové aktíva a riziko zmeny výnosnosti finančných aktív a portfólia. Na Markowitzovom modeli je vysvetľovaná množina efektívnych portfólií a s tým súvisiaci matematický model. Ďalej sa vysvetľuje model CAPM, z ktorého vychádza priamka CML a priamka SML. Prebraná látka je aplikovaná na reálne dáta. 

Účastníci

Zamestnanci bánk a iných finančných inštitúcií zaoberajúci sa tvorbou portfólia, jeho oceňovaním, preceňovaním a správou. Pre úspešnú a aktívnu účasť na seminári je nutné ovládať MS Excel na dobrej úrovni, mať znalosti z matematickej analýzy (predovšetkým derivácie funkcií a hľadanie extrémov funkcie viac premenných) a aspoň základné znalosti zo štatistiky. Seminár je určený pre všetkých, ktorý sa chcú oboznámiť s Markowitzovou teóriou.

Obsah seminára

 1. Úvod do teórie portfólia, aktíva v teórii portfólia, kvantifikácia výnosnosti a rizika zmeny výnosnosti aktív (expertný prístup k odhadu výnosnosti a rizika, historický prístup k odhadu výnosnosti a rizika)
 2. Kvantifikácia očakávanej výnosnosti a zmeny výnosnosti portfólia (kovariančná matica, korelačná matica)
 3. Markowitzov (Mean Variance) model, efektívna množina (hranica)
 4. Bezrizikové aktívum (efektívna množina a bezriziková investícia), sell short (vplyv na efektívnu množinu), vypožičiavanie a zapožičiavanie (vplyv na efektívnu množinu)
 5. Matematické modely pre určenie podielov (váh) aktív v portfóliu (portfólio s minimálnym rizikom, s minimálnym rizikom a požadovanou výnosnosťou, tangenciálne portfólio)
 6. Jednoindexový (jednofaktorový) model, viacindexové (viacfaktorové) modely
 7. Modely rovnováhy na kapitálových trhoch, model oceňovania kapitálových aktív (CAPM), CML a SML
 8. Dôsledky pre určenie váh v portfóliu, Cut-off Rate

Lektori

Ing. Boris Šturc, CSc.

 • skúsený odborník v oblasti oceňovania, preceňovania a tvorby portfólia

Dĺžka trvania

2 dni (od 9:00 do 16:00 hod.) 

Aktuálne termíny

20. - 21. 10. 2020 (Pozvánka)

Garant

Ing. Mario Goliaš
 0905 436 719
 

Harmonogram

prezentácia:                   20. 10. 2020      8.45 h – 9.00 h
otvorenie seminára:      21. 10. 2020      9.00 h
vyučovanie denne:                                    9.00 h – 16.00 h

Cena

279 € bez DPH
334.8 € s DPH

Variabilný symbol

2098


Prihláška na kurz

Termín konania

Účastník kurzu

Fakturačné údaje

Adresa pracoviska

Iné

* Povinné údaje

Uzávierka prihlášok je 7 kalendárnych dní pred termínom konania podujatia.

Vysielajúce organizácie uhradia účastnícky poplatok vrátane prípadného požadovaného ubytovania do termínu uzávierky na číslo účtu 74069/0720, konštantný symbol 0308.
SWIFT: NBSB SK BX
IBAN: SK08 0720 0000 0000 0007 4069

Záväznú prihlášku je možné stornovať 5 dní pred konaním podujatia.

Zastúpenie účastníka je možné.

V prípade nestornovanej záväznej prihlášky si IBV NBS, n.o. vyhradzuje právo vyfakturovať účastnícky poplatok v plnej výške.