Peňažné a kapitálové trhy I, II

Peňažné a kapitálové trhy I, II

Ciele

Prehĺbiť a rozšíriť vedomosti účastníkov v oblasti fungovania peňažných a kapitálových trhov, informovať o súčasných trendoch, analyzovať aktuálne problémy peňažných a kapitálových trhov determinantmi úrokových sadzieb, kurzov dlhopisov a akcií. Priblížiť fungovanie menových búrz, prognózovanie devízových kurzov a problematiku úrokových sadzieb. Vysvetliť účastníkom postup pri analyzovaní súčasnej a budúcej pozície banky/finančnej inštitúcie na peňažných a kapitálových trhoch, postup pri investičnom rozhodovaní a zapojenie úverov do financovania projektov, ako aj základné techniky výpočtu návratnosti vložených investícií, riešenie problematických situácií pri týchto výpočtoch. Precvičiť účastníkov v navrhovaní možných scenárov splátkových kalendárov a variantných spôsobov riešení projektov.

Účastníci

Zamestnanci bánk, finančných inštitúcií aj firiem, ktorí pracujú v oblasti peňažných a kapitálových trhov, resp. tí, ktorí si pre výkon svojej práce potrebujú rozšíriť vedomosti v tejto problematike. Seminár je vhodný tiež pre zamestnancov z útvarov asset manažmentu.

Obsah seminára

Obsah 1. časti

1. Charakteristika kapitálového trhu, teória kapitálového trhu

 • burza ako vrcholová inštitúcia kapitálového trhu, charakteristika burzy, jej funkcie a význam
 • systém a organizácia burzy, mimoburzový  trh
 • uvádzanie cenných papierov na burzu a trhy burzy
 • obchodovanie s cennými papiermi na burze, druhy burzových obchodov
 • tvorba kurzu cenného papiera
 • zúčtovanie a vyrovnanie burzových obchodov
 • kurzový lístok burzy, burzové cenové indexy
 • regulačná a kontrolná činnosť na kapitálovom trhu
 • inštitucionalizácia kapitálového trhu SR
 • výklad burzových pravidiel Burzy cenných papierov v Bratislave

 

2. Peňažný trh a jeho nástroje

 • vymedzenie peňažného trhu
 • repo trh, trh krátkodobých dlhopisov
 • zmenky a ich využitie
 • charakteristika cenných papierov, cenné papiere ako finančné aktíva
 • emitenti cenných papierov
 • práva vyplývajúce z cenných papierov, likvidita, riziko
 • podmienky splatnosti cenných papierov, výnosy cenných papierov

 

Obsah 2. časti

3. Peňažný trh a jeho nástroje - pokračovanie

 • trh medzibankových depozít
 • OTC (Over-the-Counter) trh
 • deriváty - vymedzenie pojmov, termínové kontrakty – forwardy, futures,  opcie
 • kolektívne investovanie
  • teória a princípy kolektívneho investovania
  • špecifiká a typy fondov pri kolektívnom investovaní    
  • formy rizika pri kolektívnom investovaní
  • kvantitatívne a kvalitatívne parametre pri výbere fondov
  • stratégie investovania podľa typu investorov
  • fondový priemysel vo svete a jeho špecifiká
  • Hedge fondy a Exchange traded funds, realitné fondy
  • inovácie na trhu kolektívneho investovania – štrukturované produkty, zaistené fondy
  • suverénne fondy

 

Seminár  je ukončený  testom na záver II. časti, na  základe  jeho úspešného zvládnutia získajú účastníci osvedčenie.

Poznámka: Prosíme účastníkov, aby si priniesli kalkulačky.      

Lektori

- skúsení odborníci v oblasti peňažných a kapitálových trhov

Garant

Mgr. Vladimíra Lauko Jacková
 0905 436 751